Ga naar de inhoud

ESH - Europees Sociaal Handvest

 

Het Europees Sociaal Handvest (ESH) werd op 18 oktober 1961 ondertekend en op 3 mei 1996 herzien. België ratificeerde het herziene ESH op 2 maart 2004.

Het Handvest garandeert fundamentele sociale en economische rechten als tegenhanger van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM): het recht op onderwijs, arbeid, sociale bescherming enz. Het Europees Comité voor Sociale Rechten (ECSR) ziet toe op de naleving van het ESH via collectieve klachten die worden ingediend door de sociale partners en andere niet-gouvernementele organisaties, en via nationale verslagen die worden opgesteld door de verdragsluitende partijen.

De Staten die partij zijn bij het ESH worden beoordeeld in een evaluatiecyclus. Elke cyclus betreft een deel van de thema's die behandeld worden in het herziene ESH:

  1. Jaarverslag van de staat + opmerkingen van het middenveld
    De lidstaten die partij zijn bij het ESH moeten jaarlijks een verslag bezorgen aan het ESCR met uitleg over de manier waarop de rechten die dat jaar aan bod komen worden uitgevoerd. Daarnaast kan het maatschappelijk middenveld opmerkingen indienen.
  2. Aanbevelingen van het ESCR
    Op grond van het verslag van de staat en het commentaar van het maatschappelijk middenveld, zal het ECSR aanbevelingen bezorgen aan de betrokken staat. 
 

ESH in België