Ga naar de inhoud

Werk en opleiding

Werk is voor personen met een handicap het middel bij uitstek tot deelname aan het maatschappelijk leven. Het aangaan en uitbouwen van relaties met de buitenwereld is een belangrijke aspect van het recht op privéleven, zoals gewaarborgd in artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) en erkend door het Europees Hof van de Rechten van de Mens. Daarnaast waarborgen artikelen 24 en 27 van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap (UNCRPD) ook het recht op opleiding en werk voor personen met een handicap.

Jammer genoeg is werken evenwel niet eenvoudig voor personen met een handicap. Zo stelt de Europese Commissie in het kader van het Europees Semester 2022 dat de arbeidsparticipatiekloof in België rond de 36 % ligt en daarmee 12 % hoger is dan het EU-gemiddelde (24 %). Dat wil zeggen dat er 36 % minder personen met een handicap tewerkgesteld zijn dan personen zonder een handicap. Gekoppeld aan het feit dat personen met een handicap ook een hogere risico op armoede hebben (10 % meer), schetst dit een heel precaire situatie. 

Volgens de Europese pijler van sociale rechten moeten tegen 2030 minstens 80 % van de Belgische bevolking tussen 20 en 64 jaar aan het werk zijn. De Europese Commissie is dan ook hoopvol dat een aantal van haar initiatieven de lidstaten op weg zullen helpen om de arbeidsparticipatie van personen met een handicap te bevorderen.