Ga naar de inhoud

CEDAW - Verdrag inzake de Uitbanning van alle Vormen van Discriminatie van Vrouwen

Het Verdrag inzake de Uitbanning van alle Vormen van Discriminatie van Vrouwen werd in 1979 aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties en is in 1981 van kracht geworden nadat het door 20 landen werd geratificeerd.

Het Verdrag bekleedt een belangrijke plaats in de rij van internationale verdragen over de rechten van de mens want het herinnert ons aan de onvervreemdbare rechten van vrouwen die de helft van de wereldbevolking uitmaken. De geest van het Verdrag is ingegeven door de grondbeginselen van de Verenigde Naties die opnieuw hun geloof in de fundamentele rechten van de mens, in de waardigheid en de waarde van de menselijke persoon en in de gelijke rechten van mannen en vrouwen hebben bevestigd. Een gedetailleerde analyse van de betekenis van het gelijkheidsbeginsel en de middelen om dat te bereiken, toont aan dat het Verdrag niet alleen een internationale verklaring van de rechten van de vrouw is, maar dat het ook een actieprogramma bevat opdat de deelnemende landen de uitoefening van die rechten kunnen waarborgen.

België heeft het Verdrag geratificeerd op 10 juli 1985 en het facultatief protocol in 2004.