Ga naar de inhoud

Europees Parlement

 

Het Parlement is - samen met de vertegenwoordigers van de regeringen van de EU-lidstaten in de Raad van de Europese Unie - verantwoordelijk voor het vaststellen van de Europese wetgeving.

 

Bevoegdheden

  • Wetgevende bevoegdheden: Samen met de vertegenwoordigers van de regeringen van de EU-lidstaten in de Raad is het Parlement verantwoordelijk voor het vaststellen van de Europese wetgeving. Overeenkomstig de gewone wetgevingsprocedure treden beide instellingen op als gelijkwaardige medewetgevers.
  • Controlebevoegdheden: De leden van het Europees Parlement houden toezicht op de werkzaamheden van de Europese instellingen, en dan met name de Europese Commissie, de uitvoerende macht van de Europese Unie.
  • Begrotingsbevoegdheden: Het Parlement en de Raad moeten overeenstemming bereiken over de jaarlijkse begroting van de Europese Unie.
 

Samenstelling

Het Europees Parlement wordt verkozen door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen. Dankzij de inspanningen van de parlementariërs, heeft het Parlement steeds meer macht gekregen. Tegenwoordig beslist het op voet van gelijkheid met de Raad over driekwart van de Europese wetgeving. Vandaag telt de plenaire vergadering van het Parlement 705 verkozenen, die afkomstig zijn uit de 27 lidstaten van de Europese Unie.

De plenaire vergaderingen worden geleid door de Voorzitter van het Europees Parlement. Deze wordt in zijn taken geassisteerd door veertien ondervoorzitters. De Voorzitter opent de vergadering, soms met een toespraak of een huldebetuiging, al naargelang de actualiteit van het moment. Het Parlement volgt namelijk nauwlettend de ontwikkelingen van belangrijke kwesties, en aarzelt niet om zo nodig zijn agenda te wijzigen en de Unie tot actie op te roepen. De invloed van de Voorzitter van het Parlement kan hierin doorslaggevend zijn.

De 705 EP-leden zijn momenteel over 8 fracties verdeeld, die alle ideologische stromingen vertegenwoordigen. Een aantal parlementariërs horen bij geen enkele fractie en worden dus beschouwd als "niet-ingeschreven leden". De fracties beslissen welke kwesties in de plenaire vergadering worden behandeld. Zij kunnen ook wijzigingen (amendementen) voorstellen op verslagen die instemming worden gebracht. Geen enkel EP-lid kan echter door haar/zijn fractie worden verplicht in een bepaalde richting te stemmen.

De Europese Commissie en de Raad van de Europese Unie wonen de plenaire vergadering bij om de samenwerking tussen de instellingen in de besluitvorming te vergemakkelijken.

 

Organen

In het kader van hun parlementaire werkzaamheden kunnen EP-leden verschillende functies vervullen. Ook mogen ze zich aansluiten bij diverse formele of informele groepen binnen het Parlement.

 

Secretariaat van het Europees Parlement

De secretaris-generaal is verantwoordelijk voor de organisatie van de parlementaire werkzaamheden onder politieke leiding van de Voorzitter van het Europees Parlement, het Bureau van het Europees Parlement en de Conferentie van voorzitters van het Europees Parlement. Het secretariaat verleent ook technische en deskundige bijstand aan parlementaire organen en EP-leden bij de uitoefening van hun mandaat. Het Europees Parlement moet ook zorgen voor volledige meertaligheid voor alle plenaire vergaderingen en andere vergaderingen.

De secretaris-generaal bevordert de noodzakelijke samenwerking en coördinatie tussen de directoraten-generaal van het Europees Parlement.