Ga naar de inhoud

European Accessibility Act

 

Vaststelling

De economische operatoren moeten thans voldoen aan uiteenlopende en vaak tegenstrijdige nationale eisen inzake toegankelijkheid, zodat ze geen voordeel kunnen halen uit het potentieel van de interne markt.

Personen met een handicap zijn het slachtoffer van deze situatie en moeten het hoofd bieden aan een grote ontoegankelijkheid ten opzichte van goederen en diensten, om technische en financiële redenen. Deze situatie is zeer nadelig voor het laten gelden van 2 grondrechten: het recht op zelfredzaamheid en het recht op deelname aan het maatschappelijk leven.

 

Doelstellingen

Het voorstel van de Europese Commissie heeft tot doel bij te dragen tot een betere werking van de interne markt en de hinderpalen voor het vrij verkeer van  toegankelijke producten en diensten weg te werken.

Lees het voorstel van de richtlijn (02/12/2015)

De richtlijn zal bijdragen tot de concrete uitvoering van het werkprogramma van de Commissie voor het jaar 2015, die van de toegankelijkheid een katalysator voor de sociale inclusie wil maken. « De Europese Commissie zet zich in voor gelijke kansen voor mensen met een beperking, geheel conform het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap. Dit omvat ook de toegankelijkheid van de fysieke omgeving, het vervoer, informatie- en communicatietechnologie en systemen (ICT) en andere faciliteiten en diensten. »

Lees « Het werkprogramma van de Commissie voor 2015: Een nieuwe start » (16/12/2014)

 

Kader

De voorgestelde richtlijn zal een gemeenschappelijke definitie en toepassingskader bepalen voor de eisen inzake toegankelijkheid van toepassing op bepaalde producten en diensten voor de ganse Europese Unie.

Toepassingsgebied

De voorgestelde richtlijn voorziet in geharmoniseerde eisen inzake toegankelijkheid voor een lijst van producten en diensten en in het gebruik van dezelfde eisen inzake toegankelijkheid, om de verplichte toegankelijkheid inhoudelijk te omschrijven, die reeds bestaat in de wetgeving van de Europese Unie maar zonder definitie (bijvoorbeeld op het gebied van de overheidsopdrachten en van de Structuur- en Investeringsfondsen). 

Eisen inzake toegankelijkheid en vrij verkeer

De voorgestelde richtlijn zal de werking van de interne markt verbeteren door met behulp van geharmoniseerde verplichte toegankelijkheidseisen voor een lijst van producten en diensten belemmeringen weg te nemen, die ontstaan door verschillen in de nationale wetgeving. De lijst is het resultaat van een onderzoek en is gebaseerd op verschillende externe openbare en interne raadplegingen, op de behoeften van het bedrijfsleven en die van personen met een handicap en op een enquête van deskundigen op het gebied van toegankelijkheidswetgeving.

De voorgestelde richtlijn beoogt het vrije verkeer op de interne markt te waarborgen van alle producten en diensten die aan de toegankelijkheidseisen voldoen.

Ze zal de ondernemingen ondersteunen door op het gebied van toegankelijkheid dezelfde functionele toegankelijkheidseisen te hanteren als die welke in EU-wetgeving zijn vastgelegd voor de omzetting van de verplichting tot aankoop/subsidiëring van toegankelijke producten en diensten.

Toepassing in de lidstaten

De richtlijn bepaalt niet uitvoerig hoe een product of een dienst in de praktijk verplicht toegankelijk moet worden doordat ze zouden moeten voldoen aan de  eisen vastgelegd op het gebied van toegankelijkheid. Indien deze situatie verder aanleiding geeft tot belemmeringen op de interne markt, zal de Commissie andere oplossingen voor de toekomt kunnen bedenken om de lidstaten de weg te wijzen, zoals normalisatiemaatregelen of uitvoeringsmaatregen.

Om de correcte uitvoering en handhaving van de toegankelijkheid te waarborgen, maakt de richtlijn gebruik van lichte procedures voor conformiteitsbeoordeling (zelf opgestelde verklaringen) en van bestaande mechanismen voor markttoezicht om te beoordelen of producten aan de toegankelijkheidseisen voldoen. Ook is voorzien in een lichtere procedure om de conformiteit van diensten te controleren.

De datum waarop de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden, wordt bij de richtlijn vastgesteld op uiterlijk twee jaar na de inwerkingtreding ervan.

De richtlijn schrijft voor dat de lidstaten alle maatregelen uitvoeren binnen de zes jaar na de inwerkingtreding ervan.

 

Standpunt van BDF en platform van adviesraden van personen met een handicap

 

Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH)

 

Interpellatie van de Belgische Europarlementsleden

Tijdens de bespreking van de European Accessibility Act (EAA) in de Commissie Interne Markt (IMCO) van het Europees Parlement, heeft het BDF de Belgische parlementsleden opgeroepen de amendementen ten gunste van de rechten van personen met een handicap te steunen.

 

Interpellatie van de Belgische regeringen