Ga naar de inhoud

UNCRPD - Jaarlijkse Conferentie van de Staten Partij - New York van 13 tot 15 juni 2017

België heeft zich ertoe verbonden de structurele deelname van personen met een handicap aan de besluitvorming te verbeteren

 

Het BDF heeft deelgenomen aan de 10de zitting van de Conferentie van de Staten Partij bij het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap, die heeft plaatsgehad op de zetel van de Verenigde Naties te New York van 13 tot 15 juni 2017. 

Het algemeen thema van de Conferentie van de Staten Partij was: “het tweede decennium van de CRPD: inclusie en volledige deelname van personen met een handicap en van hun representatieve organisaties bij de uitvoering van het Verdrag”. 

België, bij monde van zijn VN-ambassadeur, heeft een belangrijke verklaring afgelegd in het kader van het algemeen debat. 

Deze verklaring werd voorbereid tijdens de Coormulti-vergadering, bij Buitenlandse Zaken, in aanwezigheid van vertegenwoordigers van alle deelgebieden van onze federale Staat. Voor het BDF, dat betrokken werd bij een deel van deze besprekingen, was het essentieel dat de verklaring wijst op de werkelijke situatie in België ten opzichte van de deelnamevereisten voor de UNCRPD: de verworvenheden, maar ook de uitdagingen moesten duidelijk worden gepreciseerd. 

Aldus heeft het BDF onder andere eraan herinnerd dat, hoewel bepaalde adviesraden hun adviesopdracht onafhankelijk en proactief uitvoeren, dit niet overal het geval is; sommige raden hebben noch de onafhankelijkheid om problemen die hen aanbelangen te behandelen, noch voldoende menselijke en financiële middelen om een actief adviesorgaan te worden; in bepaalde deelgebieden van het land (Vlaanderen, Duitstalige Gemeenschap, Federatie Wallonië-Brussel) bestaat gewoonweg geen enkele adviesraad voor personen met een handicap, wat nog problematischer is.

Het BDF is dus erin geslaagd in de tekst van de verklaring te laten opnemen dat de deelgebieden die nog niet over adviesraden beschikken, werk ervan maken om een adviesraad op te richten in een regelgevingskader, overeenkomstig het voorschrift van het Verdrag zowel op het vlak van onafhankelijkheid als op het vlak van het vermogen om initiatieven te nemen.

Het BDF zal de entiteiten die het voorschrift van het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap niet naleven de komende maanden verder blijven sensibiliseren, ondanks de duidelijke aanbeveling van het Comité van deskundigen: http://bdf.belgium.be/nl/thema-s/vn-aanbevelingen.html