Ga naar de inhoud

Het BDF in actie – augustus 2017

Op 22 augustus, in het kader van de uitvoering van de UNCRPD, hebben Gisèle Marlière, Pierre Gyselinck, Daniel Tresegnie, Olivier Magritte en Véronique Duchenne een onderhoud gehad met Elodie Blogie, journaliste bij de krant Le Soir. Gedurende meer dan 3 uur zijn talrijke situaties van personen met een handicap tijdens gans hun leven aan bod gekomen en werd de nadruk gelegd op de dagelijkse hinderpalen om zelfstandiger te worden en om deel te nemen aan het alledaags leven.

Een volledig en duidelijk artikel werd gepubliceerd in de krant Le Soir van 23 augustus.

Zie voor meer informatie : http://bdf.belgium.be/nl/thema-s/tussentijdse-evaluatie.html

Op 22 augustus jongstleden is er ook een ontmoeting geweest tussen het Kabinet De Croo en de federale administratie FEDICT, enerzijds, en een delegatie van het BDF (bestaande uit Gisèle Marlière, Pierre Gyselinck, Ronald Vrydag, Thomas Dabeux, Daniel Tresegnie, Olivier Magritte en Véronique Duchenne), anderzijds. Deze vergadering ging  vooral over de uitvoering door België van de Richtlijn 2016/2102 EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 26 oktober 2016 inzake de toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties, die op 22 december 2016 in werking is getreden. Het Kabinet en de administratie werden bewust gemaakt van het belang van de Richtlijn voor administraties die steeds meer een digitale omgeving ontwikkelen, voor het verspreiden van informatie, het indienen van een aanvraag, het indienen van een klacht, enz. De meeste sites en applicaties van de administraties van de federale Staat en van de deelgebieden zijn thans niet toegankelijk voor personen met een handicap, die dus niet kunnen genieten van de aangeboden dienstverlening en, wat nog erger is, geen toegang hebben tot de erkenning van bepaalde rechten. Het Kabinet en de administratie hebben zich ertoe verbonden de federale sites toegankelijk te maken voor zoveel mogelijk personen. Het Kabinet zal ook de bevoegde ministers van de deelgebieden bewust maken voor een volledige en snelle toegankelijkheid in gans België. Het BDF heeft zich ertoe verbonden de concrete behoeften van personen met een handicap te bepalen, ongeacht hun aandoeningen. 

Zie voor de inhoud en de draagwijdte van de Richtlijn: http://bdf.belgium.be/nl/newsletter/publiek-web-beter-toegankelijk.html

Op 31 augustus heeft het BDF, in een verslag van 33 pagina’s, zijn commentaar bezorgd aan de Raad van Europa in het kader van het 11de nationaal verslag van de Belgische Staat over de uitvoering van het herziene Europees sociaal handvest, Groep 2 : Gezondheid, Sociale Zekerheid en Sociale Bescherming, Artikelen 3, 11, 12, 13, 14 en 30, voor de periode 2012-2015, Cyclus 2017. Het BDF heeft voor ieder onderzocht domein ervoor gezorgd inzicht te geven in de feitelijke situatie en aanbevelingen te formuleren die kunnen voorzien in de behoeften van personen met een handicap. Met deze oefening heeft het BDF kunnen herinneren aan de tekortkomingen en aan de aanzienlijke en dringende verwachtingen voor uiteenlopende dossiers, zoals de toegang tot gezondheidszorg en begeleiding, de keuze van de plaats waar men leeft, het stemmen, een menswaardige levensstandaard, enz.

Zie voor de inhoud van het verslag van het BDF : http://bdf.belgium.be/nl/thema-s/hesh%C2%A0-verslag.html

Op 31 augustus heeft het BDF ook een vragenlijst van het EDF over de hinderpalen op het gebied van tewerkstelling beantwoord. Het heeft, bij deze gelegenheid, bijzonder gewezen op de veelvuldige oorzaken die tot gevolg hebben dat personen met een handicap onvoldoende worden tewerkgesteld in België : gebrek aan beleidssamenhang tussen de verschillende overheidsniveaus, gebrek aan onderwijs dat uitmondt op een scholing, vooroordelen en gebrek aan responsabilisering van de werkgevers, gebrek aan toegang tot de fysieke omgeving en technologieën, enz.