Ga naar de inhoud

Herzien Europees Sociaal Handvest cyclus 2016: commentaar BDF en adviesraden voor personen met een handicap

België heeft het herzien Europees Sociaal Handvest (het Handvest) van de Raad van Europa ondertekend en geratificeerd. Op 29/02/2016 hebben het Belgian Disability Forum vzw (BDF) en de federale en regionale adviesraden voor personen met een handicap (adviesraden) hun commentaar over de uitvoering van het Handvest bezorgd aan het Europees Comité voor sociale rechten (ECSR).

http://bdf.belgium.be/nl/bdf-vzw/leden.html http://bdf.belgium.be/nl/partners/belgie.html

Thema's van de controlecyclus 2016

Het controlesysteem waarin het Handvest voorziet, bepaalt dat België ieder jaar een verslag moet bezorgen over de manier waarop het de beginselen van het Handvest uitvoert. Dit verslag gaat telkens over een beperkt aantal thema's. Voor de cyclus 2016 worden volgende thema's geanalyseerd:

 • werkgelegenheid,
 • opleiding,
 • gelijke kansen.

Commentaar van het BDF en de adviesraden

In het controlesysteem van het Handvest kan het maatschappelijk middenveld "commentaar" bezorgen aan het Europees Comité voor sociale rechten.

Het BDF vindt het van essentieel belang dat het ECSR opheldering krijgt over het werkelijke leven van personen met een handicap in België. Zodoende zullen de aanbevelingen van het ECSR dichter aansluiten bij de noden van de personen met een handicap in België.

Tussen november 2015 en februari 2016 heeft het BDF het commentaar van zijn leden en van de federale en regionale adviesraden gecoördineerd. Hierbij werden de door de Raad van Europa opgelegde procedures inzake vorm, aantal bladzijden en termijn nageleefd. Het commentaar van het BDF en de adviesraden gaat voornamelijk over:

 • handicap en transversaliteit: gevolgen van de spreiding van de handicapgebonden bevoegdheden;
 • gebrek aan inspraak van het maatschappelijk middenveld bij de besluitvormingsprocessen die personen met een handicap betreffen;
 • problemen bij de praktische uitvoering van de nieuwe wetgeving inzake rechtsonbekwaamheidsregelingen (september 2014);
 • gebrek aan gecoördineerde statistieken over handicap;
 • trage evolutie van het onderwijsstelsel in België naar inclusief regulier onderwijs;
 • belemmeringen voor de reorganisatie van het buitengewoon onderwijs als aanvullende oplossing voor het inclusief regulier onderwijs;
 • gebrek aan opleidingen over handicaps voor het onderwijspersoneel;
 • vertraagde ontwikkeling van onderwijs in gebarentaal, vooral in de Franse Gemeenschap;
 • niet erkennen van de realiteit dat geen onderwijs verstrekt wordt aan kinderen met een handicap;
 • te weinig diversiteit inzake beroepsopleiding voor personen met een handicap;
 • onvoldoende toegang tot informatie over onderwijs voor personen met een handicap en hun ouders;
 • niet-naleving van de tewerkstellingsquota voor personen met een handicap in de overheidssector;
 • abnormaal lage tewerkstellingsgraad van personen met een handicap in de privésector;
 • strakke reglementering en financieringstekort, wat de begeleiding bij het zoeken naar werk in de beschutte sector verstoort;
 • moeilijkheden die heel wat personen met een handicap ondervinden om een fatsoenlijk inkomen te verkrijgen;
 • toegang tot dezelfde rechten, onafhankelijk van de leeftijd;
 • te weinig aangepaste of aanpasbare sociale woningen;
 • gering aanbod aan betaalbare private huurwoningen;
 • tekort aan opvangplaatsen voor zwaar zorgbehoevende personen met een handicap in de Franse Gemeenschap;
 • gebrekkige toegankelijkheid van het vervoer;
 • toegankelijkheidsproblemen in openbare gebouwen.

Documents

Meer weten?

Voor meer informatie over het herzien Europees Sociaal Handvest

10ème rapport national sur l'application de la CSE (révisée) – in het Frans