Ga naar de inhoud

15/03/2021 - Personen met een handicap treden toe tot de Belgische grondwet

 .

Het Belgian Disability Forum vzw (BDF) verheugt zich over de goedkeuring door de Kamer van volksvertegenwoordigers van het nieuwe artikel 22ter. Het recht op inclusie van personen met een handicap wordt nu beschermd door de Belgische grondwet.

De tekst die op 11 maart 2021 met een grote meerderheid werd goedgekeurd, luidt als volgt:
“Art. 22ter. Iedere persoon met een handicap heeft recht op volledige inclusie in de samenleving, met inbegrip van het recht op redelijke aanpassingen. De wet, het decreet of de in artikel 134 bedoelde regel waarborgen de bescherming van dat recht.”

Voor het BDF is dit de bekroning van een zeer lang proces dat in 2002 van start is gegaan.

België heeft in zijn grondwet een van de speerpunten van het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap (UNCRPD) geformaliseerd. Personen met een handicap hebben het recht om aan alle aspecten van het maatschappelijk leven deel te nemen. Bovendien moeten, indien nodig, redelijke voorzieningen worden getroffen om hun inclusie mogelijk te maken.

Deze opname in de grondwet zal rechtsgevolgen hebben. Tot nu toe hebben de Raad van State en het Grondwettelijk Hof gebruik gemaakt van algemene artikelen om discriminatie op grond van een handicap of de inperking van rechten van personen met een handicap te verbieden: artikelen 10 en 11 over gelijkheid, artikel 22 over het privéleven, artikel 23 over economische, sociale en culturele rechten, enz. Een specifieke verwijzing in de grondwet zal de rechter een extra rechtsgrondslag geven om beperkingen die aan personen met een handicap worden opgelegd, te veroordelen.

Deze opname in de grondwet zal de wetgever er ook toe aanzetten aan te geven hoe hij wenst op te treden om inclusie tot stand te brengen: het bouwen van toegankelijke sociale woningen, het vaststellen van bindende regels voor tewerkstelling, het verhogen van de tegemoetkomingen, het systematiseren van gebarentaal in de contacten met de openbare diensten, enz.

 .