Ga naar de inhoud

Vandaag is het Internationale dag voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen

Meisjes en vrouwen met een handicap zijn in de eerste plaats meisjes en vrouwen; 
zij moeten ook worden beschermd tegen geweld


De Verklaring over de uitbanning van geweld tegen vrouwen werd in 1993 aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Daarin wordt geweld tegen vrouwen gedefinieerd als “elke daad van op gender gebaseerd geweld die fysieke, seksuele of psychologische schade of lijden bij vrouwen tot gevolg heeft of kan hebben, met inbegrip van het dreigen hiermee, dwang of willekeurige vrijheidsberoving, ongeacht het feit of dit plaatsvindt in het openbaar of in het privéleven”.

Ter herinnering: België heeft het Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie tegen vrouwen (CEDAW) op 10 juli 1985 en het bijhorende facultatieve protocol in 2004 bekrachtigd. Het BDF en de Belgische adviesraden hebben in 2014 en 2019 alternatieve verslagen voorgelegd aan het CEDAW-Comité om de situaties van mishandeling en geweld tegen vrouwen en meisjes met een handicap aan de kaak te stellen. In een Vlaamse studie over de periode 2016-2017 kwamen door middel van getuigenissen 152 gevallen van geweld bij - overwegend - vrouwen met een lichamelijke handicap aan het licht. In 60 gevallen hebben de ondervraagde vrouwen niet willen antwoorden, wat de wrange vraag doet rijzen naar de werkelijke omvang van het fenomeen.

België heeft op 14 maart 2016 ook het Verdrag van Istanbul bekrachtigd dat, onder andere, tot doel heeft vrouwen tegen alle vormen van geweld – met inbegrip van huiselijk geweld – te beschermen, geweld tegen vrouwen te voorkomen, te vervolgen en uit te bannen. In november 2019 heeft het BDF een bijdrage bij het GREVIO-Comité (onafhankelijke gespecialiseerde instantie die toeziet op de uitvoering van het Verdrag van Istanbul) ingediend. Het BDF heeft er nogmaals op aangedrongen dat terdege rekening moet worden gehouden met vrouwen en meisjes met een handicap.

 

Zich uitschrijven voor de BDF-nieuwsbrief