Ga naar de inhoud

Publicatie vragenlijst van het Comité voor de Rechten van Personen met een Handicap

Op 30 april 2019, na de hoorzitting met vertegenwoordigers van het Belgische maatschappelijk middenveld, waaronder het Belgian Disability Forum vzw (BDF), publiceerde het Comité voor de Rechten van Personen met een Handicap (Comité) de lijst met vragen gericht aan de regeringen van de deelstaten van België over de wijze waarop België het Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap uitvoert.

Reden tot tevredenheid

Het BDF heeft samen met UNIA en GRIP gereageerd op de talrijke verzoeken om uitleg van de leden van het Comité. Net als in 2014, in het kader van het 1e verslag van België, werden deze unanieme antwoorden van het maatschappelijk middenveld zeer gewaardeerd door het Comité.

Dit werk was zeer nuttig, want een eerste lezing toont dat de experts de levenssituatie van de mensen met een handicap goed begrepen hebben, zodat ze zeer specifieke vragen konden stellen aan de verschillende regeringen van België.

Het BDF is hier verheugd over. Als de regeringen er heldere en positieve antwoorden op bieden, zal de VN-procedure haar volle impact kunnen hebben en kan ze de komende jaren een leidraad zijn voor de regeringen bij het bepalen van hun beleidsacties met betrekking tot handicap op een manier die beter aansluit bij de verlangens van het middenveld.

Enkele krachtlijnen

Op dit moment is de lijst met vragen alleen beschikbaar in het Engels. Het BDF heeft "niet-officiële" vertalingen uitgevoerd in het Frans, Nederlands en Duits.

We kunnen sommige aspecten in de schijnwerpers zetten.

Het comité:

  • is op de hoogte van de Belgische federale realiteit, maar roept de verschillende entiteiten toch op om onderling goed samen te werken en om ervoor te zorgen dat personen met een handicap in de verschillende entiteiten toegang hebben tot dezelfde rechten en diensten.
  • herhaalt zijn oproep aan de verschillende entiteiten om het Comité informatie te verstrekken over de wijze waarop de handicapplannen zijn opgezet, hoe vertegenwoordigende organisaties van personen met een handicap worden betrokken bij elke fase van de besluitvorming die hen betreft en hoe in de entiteiten adviesraden voor personen met een handicap worden opgericht, georganiseerd en ondersteund.
  • verzoekt om verduidelijking van de effectieve tenuitvoerlegging van de wetgeving inzake toegankelijkheid, met inbegrip van de sancties die zijn voorzien in geval van niet-naleving van deze verordeningen.
  • dringt aan op verduidelijking met betrekking tot de gelijke erkenning voor de wet en de tenuitvoerlegging van procedures ter ondersteuning van de besluitvorming, met inbegrip van de adequate financiering van vrederechters, in het kader van de wet op de rechtsbescherming.
  • verzoekt om opheldering over hoe mensen met een handicap nuttige informatie krijgen in alle communicatievormen.
  • verzoekt om informatie over steun aan ouders van kinderen met een handicap.
  • verzoekt om informatie over programma's om de arbeidsparticipatie van personen met een handicap in de particuliere en openbare sector te vergroten.
  • dringt aan op een beschrijving van de maatregelen die zijn genomen om mensen met een handicap op te nemen in de armoedebestrijdingsstrategieën en om een einde te maken aan de vertragingen bij de uitvoering van sociale maatregelen door de Directie-generaal Personen met een handicap van de Federale Overheidsdienst Sociale zekerheid.
  • vraagt om informatie over de maatregelen die zijn genomen om statistische gegevens te verzamelen die kunnen worden gebruikt in verband met handicapsituaties.

De Belgische Staat heeft één jaar de tijd om te reageren...

De federale, gewest- en gemeenschapsentiteiten hebben nu een jaar de tijd om hun antwoorden op deze vragenlijst in te dienen. Het BDF zal de antwoorden van de regeringen aan het Comité voor de Rechten van Personen met een Handicap (tegen begin mei 2020) aandachtig bestuderen.

Voluit gaan voor sensibilisering

Het BDF en de adviesraden zullen hun krachten bundelen om de vragen van de experts in de belangstelling te houden en de politieke prioriteiten van de volgende parlementen en regeringen te sturen.