Ga naar de inhoud

Het voorstel voor de EDC-richtlijn is bekend 

Het persbericht van de Europese Commissie is gepubliceerd. Het voorstel voor regelgeving van een European Disability Card (EDC) is officieel gemaakt.

In de tekst wordt voorgesteld een European Disability Card (EDC) en een Europese parkeerkaart voor personen met een handicap in te voeren. De tekst is enkel in het Engels beschikbaar.

Zonder de kans te hebben gehad om de tekst in detail te analyseren, verheugt het Belgian Disability Forum vzw (BDF) zich over de elementen die door de Europese Commissie naar voren werden gebracht.

De hoofdlijnen van het EDC-voorstel

 • Het voorstel is een richtlijn: het zal daarom bindend zijn voor alle lidstaten.
 • De EDC zal in alle lidstaten geldig zijn.
 • De kaart zal de mobiliteit van personen met een handicap in de hele Europese Unie bevorderen.
 • De kaart zal gebaseerd zijn op het beginsel van wederzijdse erkenning: de EDC zal worden uitgegeven door de lidstaat waarvan de persoon met een handicap staatsburger is en zal automatisch worden erkend in alle andere lidstaten.
 • De kaart zal in de hele Europese Unie worden erkend en zal het bewijs vormen dat de houder in zijn of haar eigen land als persoon met een handicap wordt erkend.
 • Met de kaart zal de houder kunnen genieten van speciale voorwaarden en een voorkeursbehandeling voor personen met een handicap wanneer naar een andere lidstaat van de Europese Unie wordt gereisd.
 • De kaart zal geen recht geven op sociale uitkeringen en zal het statuut van personen met een handicap niet harmoniseren: deze aspecten blijven een nationale bevoegdheid.

Het voorstel voor de richtlijn heeft ook betrekking op de parkeerkaart

 • De richtlijn creëert eveneens een Europese parkeerkaart.
 • De twee kaarten worden apart gehouden! Het zal dus mogelijk zijn om de EDC te tonen bij de ingang van een museum of pretpark, terwijl de parkeerkaart onder de voorruit van de auto zit.
 • Het model van de parkeerkaart zal voor alle lidstaten identiek zijn. Dit zal problemen inzake erkenning verminderen en controles vergemakkelijken.
 • Een uniforme kaart betekent meer veiligheid voor de gebruikers en maakt het voor de autoriteiten gemakkelijker om fraude te bestrijden.

Let op: dit is een voorstel

Een voorstel van de Europese Commissie is geen besluit dat onmiddellijk van toepassing is.

Het EDC-project zal nu worden geanalyseerd door het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie. Deze twee instanties krijgen de mogelijkheid om amendementen in te dienen. Als alles goed gaat, zullen de drie instanties overeenstemming bereiken en zal over de richtlijn worden gestemd.

De Commissie is vol vertrouwen. Zij is van mening dat het voorstel "solide" is en dat er al in februari-maart 2024 overeenstemming kan worden bereikt.

Zodra alle drie het eens zijn, kan de richtlijn in werking treden. Op dat moment moet er nog rekening worden gehouden met de 18 maanden die de lidstaten hebben om de bepalingen van de richtlijn om te zetten in hun nationale wetgeving...

Het BDF kan tevreden zijn

Voor het BDF is de publicatie van dit voorstel een belangrijke stap in de richting van de uitoefening van het recht op vrij verkeer van personen met een handicap in de hele Europese Unie. Het beantwoordt aan de verwachtingen van het BDF.

Natuurlijk komt het niet overeen met het gedroomde ideaal (het is een richtlijn en geen verordening...), maar er is voldaan aan de essentiële elementen die door het BDF en het EDF tijdens de verschillende overlegfasen zijn verdedigd.

Dit geldt met name voor het duidelijke onderscheid tussen de EDC en de parkeerkaart - het idee om ze samen te voegen, werd verlaten -, maar ook voor de toegankelijkheid van beide kaarten die in fysieke en elektronische versie beschikbaar zullen zijn en voor de verplichting om ruime en toegankelijke informatie te verstrekken...

Volgende stappen

Het BDF zal nu de details van het voorstel bestuderen en bespreken met al zijn leden.

Het BDF zal actief deelnemen aan het webinar dat op 19 september door het EDF wordt georganiseerd. Het doel is om de amendementen voor te bereiden die aan het Europees Parlement zullen worden voorgelegd.

Tegelijkertijd zal het BDF contact opnemen met de Belgische minister bevoegd voor personen met een handicap om ervoor te zorgen dat België de richtlijn op het niveau van de Europese Raad verdedigt en misschien om bepaalde amendementen voor te stellen...