Ga naar de inhoud

Het BDF in actie - november 2017

Instanties : Raad van bestuur van het BDF

Op 14 november jongstleden is de Raad van bestuur van het Belgian Disability Forum vzw (BDF) bijeengekomen met de volgende punten op de agenda :

  • SDGs-Doelstellingen van duurzame ontwikkeling : Conferentie tijdens de Board EDF in maart 2018 in Brussel
  • European Disability Card : stand van zaken van het project
  • Europese dag van personen met een handicap op 4 en 5/12/2017
  • Europees Parlement van personen met een handicap van 6/12/2017 : woordvoering door het BDF
  • UNCRPD : artikel 19 en General Comment van de deskundigen van de VN
  • European Accessibility Act : stand van zaken
  • Pijler van de sociale rechten – interpellatie van het BDF ter attentie van de Eerste Minister
  • UNCRPD – ontwerp van General Comment over artikel 4.3
 

Samenwerking met zijn partners : werkvergadering met de NHRPH over het General Comment van het Comité voor de rechten van personen met een handicap (VN) betreffende artikel 19 van de UNCRPD

Het BDF heeft op 14 november het kader en de draagwijdte van het General Comment over artikel 19 voor de NHRPH toegelicht.

De NHRPH stelt tijdens zijn plenaire vergadering van de maand november voor om de volgende vergaderingen van zijn werkgroep « ethiek » te besteden aan het onderzoek van deze tekst.

Engelse versie van het General Comment :

 

Deze versie wordt thans bij de VN vertaald naar het Frans.

De FOD Sociale Zekerheid heeft gezorgd voor een niet-officiële NL-vertaling :

 

Een « Algemeen Commentaar » (General Comment) is een leidraad die als norm geldt voor de interpretatie van een artikel van de UNCRPD. Het helpt ook de deskundigen bij het onderzoek van een staatsverslag.

De Algemene Commentaren moeten het verschil tussen de tekst en de praktijk verkleinen. Ze hebben een dubbele doelstelling : 

  • De betekenis van de artikelen verduidelijken, en de inhoud van de rechten of de draagwijdte van de verplichtingen verruimen, niet alleen op basis van de bepalingen van de tekst, maar ook, ruimer bekeken, op grond van het doel en het voorwerp van het Verdrag
  • De bepalingen voortdurend bijwerken

De « Algemene Commentaren » zijn misschien niet bindend als dusdanig (de literatuur is daarover is niet eenduidig), maar ze kunnen door de internationale en nationale rechtsmachten gebruikt worden om hun beslissingen te staven.

 

Deelname aan het seminarie « voorzien in de behoeften van personen met een handicap »

Op 23 november heeft Veerle Van De Eede het woord genomen namens het BDF tijdens het seminarie « voorzien in de behoeften van personen met een handicap », georganiseerd door het Europees Parlementslid Hannu Takkula.

Ze heeft in grote lijnen de stelsels toegelicht, die de federale overheid, de gewesten en de gemeenschappen hebben ingevoerd om de behoeften van personen met een handicap te bevredigen. Na haar uiteenzetting werd van gedachten gewisseld met de Finse delegatie die bestond uit een twintigtal personen. Dergelijke contacten zijn belangrijk want het BDF kan zodoende zijn Europese partners doen inzien dat de institutionele realiteit in België inderdaad een bron van complicaties is, maar ook een verscheidenheid van oplossingen kan aanbieden.