Ga naar de inhoud

Het BDF in actie - mei 2017

De RvB van het BDF is op 9 mei samengekomen, waarbij het volgende op de agenda stond:

  • De voorbereiding van de jaarlijkse algemene vergadering van het EDF te Madrid;
  • De voorbereiding van de vergadering van aanstaande 29 juni over de opvolging van de uitvoering van het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (UNCRPD). Deze vergadering zal de leden van de AV van het BDF, de vertegenwoordigers van de adviesraden voor personen met een handicap (federale overheid en deelgebieden) en een medewerkster van het EDF samenbrengen rond 5 thema’s: Participatie-Adviesraden, Justitie, Toegankelijkheid, Thuis-gezin, Onderwijs-Tewerkstelling-Sociale bescherming;
  • De Europese richtlijn “toegankelijkheid van overheidswebsites” - interpellatie van Minister De Croo om de NHRPH te betrekken bij het project van uitvoering van de richtlijn door België;
  • De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN en het onderzoek van het kader van betrokkenheid van het BDF.

Diezelfde dag namen Pierre Gyselinck en Olivier Magritte deel aan de Coormulti-vergadering met het oog op de voorbereiding van de toespraken die België zal houden tijdens de Conferentie van de Staten Partij over het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Deze conferentie heeft plaats van 13 tot 15 juni 2017 in de zetel van de VN, te New York, en Pierre Gyselinck zal er het Belgisch maatschappelijk middenveld vertegenwoordigen. De thema’s van dit jaar zijn de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, de inclusie en de volle participatie in de humanitaire actie, het bevorderen van de stedelijke inclusie.

Het BDF heeft gevraagd dat in de algemene verklaring van België wordt herinnerd aan het feit dat het absoluut noodzakelijk is dat de politieke overheid, federale overheid en deelgebieden, in België instaan voor de participatie – en zo nodig de oprichting -  van adviesraden voor personen met een handicap die de voorschriften inzake onafhankelijkheid en autonome en participatieve werking vervullen, zoals bepaald bij artikel 4.3 van het Verdrag. 

Op 13 en 14 mei hebben Gisèle Marlière, Veerle Van den Eende en Peter Schlembach deelgenomen aan de jaarlijkse algemene vergadering van het European Disability Forum (EDF) in Madrid. Het mandaat van Gisèle Marlière als bestuurster van de Raad van Bestuur van het EDF werd hernieuwd.

Drie vastleggingsdocumenten werden goedgekeurd door de 200 deelnemers uit de 27 landen van de Europese Unie: 

Op 19 mei heeft Olivier Magritte het Workforum over de uitvoering van de UNCRPD in de Europese Unie en de lidstaten bijgewoond. De volgende aspecten werden besproken:

  • Hoe de handicap evalueren vanuit het standpunt van de rechten van de mens. Een heel complex onderwerp daar het de hoeksteen vormt voor de overgang van het “medische” model naar het “sociale” model en daar het aanzienlijk verankerd blijft in de praktijken van de Europese Staten.
  • De acties tot omzetting van de aanbevelingen van de Verenigde Naties in werkelijkheid. Het ging daar om een punt van opvolging van de manier waarop de lidstaten rekening houden met de aanbevelingen die het Comité inzake de rechten van personen met een handicap hen had geformuleerd en hoe de betrokken lidstaten hun tweede opbouwende dialoog voorbereiden.
  • Artikel 11 – Bescherming van personen met een handicap in humanitaire situaties in Europa. De focus was gericht op de situatie van vluchtelingen met een handicap en op de problemen die aan het licht komen op het vlak van rechten, in vluchtelingenkampen en bij het behandelen van hun dossier.