Ga naar de inhoud

Het BDF in actie – september 2017

Instanties

Op 12 september laatstleden is de Raad van Bestuur van de vzw Belgian Disability Forum (BDF) samengekomen om de volgende agendapunten te bespreken:

  • opvolging door de pers van de uitvoering van het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap
  • opvolging van het alternatief verslag van het BDF over de Duurzame Ontwikkelingsdoelen, ingediend bij de VN
  • coördinatie van de opmerkingen geformuleerd door het BDF over het Europees Sociaal Handvest dat werd herzien in het kader van het door België opgesteld 11de rapport
  • voorbereiding van de Board van het EDF te Tallinn op 7 en 8 oktober 2017
  • deelname van het BDF aan de Europese dagen die georganiseerd worden door de Europese Commissie en het European Disability Forum (EDF) op 4 en 5 december,
  • deelname van het BDF aan het Europees Parlement voor personen met een handicap op 6 december dat wordt georganiseerd door het Europees Parlement en het EDF,
  • uiteenzetting door Gauthier Cocle, belast met het project voor de ontwikkeling van de European Disability Card in België, over de voortgang van de werkzaamheden. Het BDF zal het woord nemen tijdens de lanceringsconferentie op 19 oktober aanstaande.
 

In onderhandeling

Diezelfde dag heeft het BDF met de expertise van Anysurfer een nieuwe werkvergadering georganiseerd over de uitvoering van Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2016 inzake de toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties met de bedoeling een synthesenota over de behoeften van personen met een handicap voor te bereiden, op verzoek van het Kabinet De Croo en Fedict.

 

In de media

Als vertegenwoordigers van het BDF en van de NHRPH werden Gisèle Marlière en Daniel Tresegnie gevraagd voor een interview, dat op 20 september werd afgenomen door   Olivier NEDERLANDT, journalist bij de RTBF, in het kader van de voorbereiding van een reportage voor de uitzending Transversales in verband met de tewerkstelling van personen met een handicap in België, en inzonderheid in een maatwerkbedrijf (MWB). Deze reportage werd uitgezonden door La Première, op zaterdag 07/10/2017, in het kader van de CAP 48-operatie: https://www.rtbf.be/auvio/detail_transversales?id=2263174  

Het magazine Moustique heeft contact opgenomen met het BDF voor een artikel gepubliceerd in zijn nummer van 4 oktober 2017. Dit 3 pagina’s tellende artikel vestigt de aandacht op situaties waarmee personen met beperkte mobiliteit dagelijks worden geconfronteerd. De openbare infrastructuur was het uitgangspunt. Het resultaat geeft een veel ruimere en diepgaandere stand van zaken.

Op basis van voorbeelden van concrete problemen vastgesteld door Vincent Snoeck (BDF, Atingo, CAWAB) en Nino Peeters (Passe le Message, CAWAB) heeft de journalist, Nicolas Sohy, afstand genomen van de feitelijke elementen om uit te komen op een globalere uitwisseling over de organisatie van onze samenleving, de tekortkomingen op het vlak van planning, de blik van anderen, de achtereenvolgende weerslagen die het gebrek aan toegankelijkheid hebben op gans het leven van personen met een handicap, te beginnen met de toegang tot onderwijs… Toch een essentieel mensenrecht, nietwaar?

SOHY (N.), Personnes à mobilité réduite. Seules contre la voie publique, (Personen met beperkte mobiliteit. Alleen tegen de openbare weg) in Moustique, 4 oktober 2017, p. 30-32.

 

Nieuws van de leden van het BDF

Fevlado, lid van het BDF, werd op 1 oktober 2017 omgedoopt tot Doof Vlaanderen. Bij deze naamswijziging hoort ook een nieuwe website: http://www.doof.vlaanderen.