Ga naar de inhoud

Het BDF in actie – maart 2018

Instanties: Raad van Bestuur van het BDF van 13 maart

De Raad van Bestuur van de vzw Belgian Disability Forum (BDF) is samengekomen om de volgende agendapunten te bespreken:

 • Opvolging van de Algemene Vergadering van 22 februari
 • Opvolging van de RvB van het EDF van 3 en 4 maart
 • UNCRPD - Werkproces voor de 2de en 3de Alternatieve verslagen van het BDF
 • Voorbereiding van het nemen van het woord van het BDF op de conferentie van 6 april georganiseerd door de Conseil Français des Personnes Handicapées pour les Questions Européennes “handicap en kansarmoede
 • Het nemen van het woord van het BDF op de Wereldtop over toegankelijk toerisme te Brussel op 1 en 2 oktober 2018
 • Pictogrammen en gebruik op het gebied van het vervoer in België en in Europa
 • UNCRPD – Voorbereiding van de deelname van het BDF aan de Conferentie van de Staten Partij van 12 tot 14 juni te New York
 • Richtlijn “toegankelijkheid van het web” - voorbereiding van de vergadering met Fedict van 29.03
 

Instanties: Raad van Bestuur van het EDF op 3 en 4 maart

Gisèle Marlière, bestuurster bij het EDF, heeft deelgenomen aan de vergadering van de Raad van Bestuur van de vzw European Disability Forum (EDF). De volgende punten werden beurtelings besproken:

 • het ontwerp van activiteitenverslag 2017,
 • een debriefing over het 4de Europees Parlement van personen met een handicap in december 2017,
 • de voorbereiding van het Actieplan 2018,
 • de voortgang van de besprekingen over het European Accessibility Act,
 • de toekomst van het Europese budget en de planning 2020-2027 van de structuurfondsen,
 • de uitvoering en de opvolging van de UNCRPD (General comment in voorbereiding op artikel 4.3 en General comment gestemd over artikel 19),
 • het bevorderen van de Europese strategie voor de inclusie van personen met een handicap van het EDF, het warm maken voor de European Disability Card
 

Conferentie – De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen in België en in Europa – 3 maart – EDF

Het EDF organiseerde een Conferentie, als inleiding op zijn RvB. Ze had als thema: “Agenda 2030 en de SDG’s. Een Europees perspectief om het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap na te leven, te beschermen en uit te voeren”.

Pierre Gyselinck, Voorzitter van het BDF, heeft het woord op deze Conferentie genomen. Hij heeft gewezen op het feit dat het verband tussen Duurzame Ontwikkeling en Handicap niet vanzelfsprekend is, dat indien het wordt ingeschreven in internationale teksten, het concreet moet worden aangeboden aan en tastbaar moet zijn voor de burger. Dat is een uitdaging voor de komende 10 jaar.

Het Kabinet van de Eerste Minister, de Federale Raad van de duurzame ontwikkeling, het EDF en de Europese Commissie namen ook het woord.

 

Seminarie te Trier op 26 en 27 maart – deelname van het BDF

De Europese Academie voor Rechtswetenschappen organiseerde op 26 en 27 maart een seminarie over “De rechtsbekwaamheid van personen met een handicap”, bestemd voor juristen, leden van de ngo’s en universitairen.

Het BDF nam hieraan deel in aanwezigheid van Mevrouw Anne Ketelaer, lid van de AV van het BDF en vertegenwoordigster van de Briques du Gamp.

De kennisdeling en de knowhow van de betrokken partijen (deskundigen bij de VN, rechters en advocaten bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens), evenals de veelvuldige interacties met 35 collega’s van alle landen van de EU, zijn een onmiskenbaar pluspunt bij het te voltooien werk in onze respectieve verenigingen.

De volgende voornaamste thema’s werden in de loop van dit seminarie aangesneden:

 • Het recht op erkenning van de rechtspersoon in de gelijkheidsvoorwaarden in de zin van artikel 12 van de UNCRPD
 • De UNCRPD in het recht van de EU (formeel verslag, bevoegdheid van de EU ter zake, superioriteit en rechtstreekse weerslag)
 • De toegang tot de justitie voor personen met een handicap in de zin van artikel 13 van de UNCRPD (procedurele aanpassing, rechten van personen met een handicap in het kader van de richtlijn inzake de rechten van de slachtoffers, de rol van de advocaten van PH in de gerechtelijke procedures)
 • Het recht op politieke deelname van personen met een handicap (het uitoefenen van het stemrecht, de toegankelijkheid van de administratieve procedures, de mechanismes van beroep)
 • Het recht van personen met een handicap om een gezin te stichten (recht om te huwen, gedwongen sterilisaties, de rechtspraak van het Comité UNCRPD en van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens)
 • Het recht op vrijheid en op zekerheid van personen met een handicap in de zin van artikel 14 (onderzoek van het arbitraire karakter van de detentie, toegang tot het gerecht, de behoeften en behandeling in detentie)
 

Toegankelijkheid van de website van de openbare instellingen – Werkvergadering BDF en Fedict op 29 maart

De WEB-richtlijn moet worden omgezet in Belgisch recht door de verschillende groepsentiteiten van het land voor september 2018. Het BDF volgt deze omzetting sinds 2017 op en ziet erop toe dat dit zo concreet en ruim mogelijk wordt uitgevoerd. De uitwisselingen met het Kabinet De Croo en Fedict gebeuren op regelmatige basis en hebben onder andere geleid tot de organisatie van een werkvergadering met de leden van het BDF door een dubbele doelstelling voort te zetten:

 • Een stand van zaken opstellen van de omzetting
 • Beantwoorden aan het verzoek van Fedict dat personen met een handicap zou willen betrekken bij zijn projecten in de komende maanden. 

Dit dossier zal in een volgende news worden uitgewerkt.