Ga naar de inhoud

Het BDF in actie – juli 2017

De RvB van het BDF is op 10 juli bijeengekomen om rekening te houden met de gedachtewisselingen tijdens de vergadering die op 29 juni heeft plaatsgehad over de uitvoering van het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (UNCRPD) (zie http://bdf.belgium.be/nl/newsletter/het-bdf-in-actie-juni-2017.html). Het secretariaat werd belast met het opstellen van een synthesenota.

Op 5 juli heeft het BDF zijn opmerkingen over het verslag van België medegedeeld, in het vooruitzicht van het High Level Political Forum dat heeft plaatsgehad in New York van 10 tot 19 juli. Zie volledig dossier op http://bdf.belgium.be/nl/newsletter/doelstellingen-voor-duurzame-ontwikkeling-een-nationaal-vrijwillig-rapport-dat-personen-met-een-handicap-in-de-steek-laat.html 

Op 5 juli heeft het BDF zijn bijdrage over de toepassing van artikel 5 van de UNCRPD in België aan de VN bezorgd.

Het heeft de nadruk gelegd op verschillende aspecten, namelijk:

  • de kwaliteit van de reglementaire teksten wat betreft gelijke rechten en de strijd tegen discriminatie tegenover personen met een handicap ;
  • de verhoging van het aantal klachten en de noodzaak de mentaliteit en de praktijken in positieve zin te doen evolueren ;
  • het gebrek aan redelijke aanpassingen waardoor personen met een handicap hun grondrechten zouden kunnen laten gelden en deelnemen aan het maatschappelijk leven ;
  • de dubbele discriminatie waarvan vrouwen met een handicap (voorbeeld : op het gebied van tewerkstelling en toegang tot kwaliteitsvolle opleidingen) en kinderen met een handicap (voorbeeld : in het algemeen onderwijs worden haast nooit de aanpassingen voor het kind aangeboden waardoor hij naar school zou kunnen gaan samen met de zogenaamde valide kinderen) het slachtoffer zijn ;
  • de verwachte vooruitgang op het gebied van fysieke toegankelijkheid, maar ook van de toegankelijkheid van de informatie zelf ;
  • het juridisch of politiek doel en de uitwerking van de middelen om het te bereiken, zijn niet op elkaar afgestemd (voorbeeld : nieuwe wet over de rechtsbekwaamheid : goede filosofie wat de teksten betreft, maar niet toepasbaar op het terrein, bij gebrek aan personeel bij de vredegerechten) ;
  • de echte gevaren voor een vrije levenskeuze voor personen met een handicap (voorbeeld : het reglementair kader van de zelfredzaamheidsverzekering in Wallonië voorziet enkel in een beperkte gezondheidszorg en begeleiding thuis en schenkt absoluut geen aandacht aan het luik emancipatie en deelname van personen met een handicap aan het maatschappelijk leven).