Ga naar de inhoud

Het BDF in actie – december 2017

Instanties: Raad van bestuur van het BDF

Op 12 december vergaderde de Raad van bestuur van het Belgian Disability Forum vzw (BDF) over de volgende agenda:

 • Europees Parlement voor personen met een handicap – 6/12/2017: debriefing
 • Europese Dagen van personen met een handicap – 4-5/12/2017: debriefing
 • SDG’s – Doelstelling duurzame ontwikkeling – Conferentie tijdens Board van het EDF: stand van zaken
 • AV 2018: voorbereiding
 • Europese handicapkaart: stand van zaken
 • UNCRPD – Periodiek onderzoek van België in 2019 – voorbereiding van de werkzaamheden van het BDF
 • UNCRPD –  Artikel 19 – General Comment
 • Europese Commissie – Europese sociale pijler: publieke raadpleging over de toegang tot de sociale bescherming voor elke werknemer
 

Deelname aan de Europese Dagen van personen met een handicap en het Europees Parlement voor personen met een handicap, 4, 5 en 6 december 2017:

 

Deelname aan de vergadering “Reviewing the 2014-2020 ESIF Regulations in favour of persons with disabilities and their representative organisations”, georganiseerd door het Economisch en Sociaal Comité (CESE)

Op 12 december nam Véronique Duchenne deel aan de ochtendvergadering over de structuurfondsen (ESF’s). Hierop waren de Europese Commissie, het SECE, de vertegenwoordigers van de lidstaten, Europese parlementsleden en tal van ngo’s aanwezig.

De programmatie 2014-2020 zit in de laatste rechte lijn en de eerste conclusies kunnen worden getrokken:

 • op macro-economisch niveau nemen we dankzij de ESF’s positieve effecten waar op het BBP van de landen, een algemene daling van de werkloosheid en een geleidelijke vermindering van de armoede in de Oost-Europese landen.
 • Op een meer micro-economisch niveau hebben de ESF’s 2014-2020 bijgedragen tot de ontwikkeling van gemeenschapsdiensten en duurzame investeringen (kleine zorg- en ondersteunende eenheden, vaak buiten de steden).

Met de volgende programmatie 2021-2027 is het duidelijk dat

 • de uitdagingen voor het herstel van de economische en sociale situatie zullen blijven bestaan, vooral in sommige landen van Zuid- en Oost-Europa (en bepaalde regio's in België)
 • Het ESF zal blijven werk maken van de drie “inclusie”-luiken (toegang tot minimuminkomen, ontwikkeling van de werkgelegenheid en toegang tot diensten voor een waardig leven) en de veranderingen op verschillende niveaus, afhankelijk van het land, van nabij volgen.
 • Alle actoren rond de tafel waren het erover eens dat de uitdaging erin zal bestaan pragmatischer te werken, dichter bij de mensen. Zo moet bijvoorbeeld het beleid inzake toegang tot huisvesting en algemene diensten zodanig worden ondersteund dat de betrokken mensen wonen buiten een instelling wordt aangemoedigd. NGO's herinnerden eraan dat de fundamentele rechten die in het UNCRPD zijn uiteengezet, een rol moeten spelen bij de beoordeling van het juiste gebruik van de ESF's en dat opschorting van betalingen kan worden overwogen indien deze rechten niet worden geëerbiedigd.
 • De deelname van personen met een handicap zelf aan het denkproces, de uitvoering en de opvolging van de volgende programmatie zal een nieuwe uitdaging vormen: de programmatie 2014-2020 heeft aangetoond dat de participatie van de verenigingen van personen met een handicap in een heel wat landen beperkt of onbestaand is.
 

Seminarie over de uitvoering van de Strategie 2017-2023 van de Raad van Europa over de Rechten van personen met een handicap

Op 13 en 14 december nam Pierre Gyselinck, Voorzitter van het BDF, deel aan een conferentie die te Kopenhagen werd georganiseerd in het kader van het Deense voorzitterschap van het Comité van de ministers van de Raad van Europa (november 2017 – mei 2018). Het seminarie wou bijdragen tot de uitvoering van de Strategie van de Raad van Europa over de Rechten van personen met een handicap - "Een realiteit voor iedereen” en de samenhang ervan met artikel 8 van het UNCRPD (sensibilisering). Het bracht overheidsinstanties, personen met een handicap en hun vertegenwoordigers, dienstverleners, ngo’s en onafhankelijke deskundigen, alsmede vertegenwoordigers van de private sector en de media samen.

De Conferentie had tot doel de lidstaten te helpen partnerschappen uit te bouwen en samen te werken met de media, verenigingen die opkomen voor de rechten van personen met een handicap, de personen met een handicap zelf, de private sector en andere belanghebbenden, teneinde zo veel mogelijk mensen doeltreffend te sensibiliseren en vooroordelen en negatieve houdingen ten aanzien van personen met een handicap tegen te gaan.

Het seminarie werd georganiseerd in vier themasessies (media, tewerkstelling, opleiding en bewustmaking van kinderen op school, sport). Tijdens deze themasessies konden de deelnemers ervaringen, expertise en praktische voorbeelden van strategieën uitwisselen, en tevens praten over de uitdagingen en moeilijkheden bij het ontwerpen en uitvoeren van sensibiliseringsstrategieën en manieren om deze te overwinnen.

Er werd benadrukt dat inclusieve verandering bereikt kan worden via een beleid en acties die gericht zijn op de sensibilisering van het publiek, op de ontwikkeling van redelijke aanpassingen en op de vaardigheden van mensen met een handicap.

Het BDF wil de aandacht vestigen op het feit dat slechts een klein aantal personen met een handicap aan de Conferentie heeft deelgenomen en herinnert eraan dat de integratie van personen met een handicap op alle niveaus van het debat en de besluitvorming een grondrecht is, zoals bepaald in artikel 4.3 van de UNCRPD.