Ga naar de inhoud

Het BDF en de NHRPH op de UNCRPD-conferentie van de verdragsstaten

Van 10 tot 13 juni werd in New York de twaalfde conferentie van de verdragsstaten inzake het VN-verdrag over de rechten van personen met een handicap (UNCRPD) georganiseerd. Pierre Gyselinck, voorzitter van het Belgian Disability Forum vzw (BDF) en Thomas Dabeux, lid van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) vertegenwoordigden de Belgische personen met een handicap.

De VN geeft het goede voorbeeld

In zijn inaugurele rede op dinsdag 11 juni benadrukte VN-Secretaris-Generaal Antonio Guterres dat het opruimen van de obstakels die de participatie van mensen met een handicap in de weg staan niet alleen de mensen met een handicap ten goede zou komen, maar ook de bevolking in het algemeen.

Hij moedigde de lidstaten ook aan om ambitieuzer te zijn bij de uitvoering van hun verplichtingen inzake duurzame ontwikkeling: de doelstellingen kunnen alleen worden bereikt als niemand aan zijn lot wordt overgelaten.

Als om de daad bij het woord te voegen, lanceerde hij plechtig de nieuwe Strategie van de Verenigde Naties voor de inclusie van personen met een handicap. Tegelijk toonde hij zich bereid om de werking van het bestuur van de Verenigde Naties aan te passen aan de beginselen van het UNCRPD.

Verklaring van België: nog werk aan de winkel

De officiële verklaring van België werd op woensdag 12 juni afgelegd door Zijne Excellentie Jeroen Cooreman, plaatsvervangend permanent vertegenwoordiger van België bij de Verenigde Naties. Voor België benadrukte hij de vooruitgang die is geboekt in de 10 jaar sinds België het UNCRPD heeft geratificeerd.

Hij haalde de volgende voorbeelden aan:

 • de werkzaamheden om de integratietegemoetkoming (IT) te moderniseren
 • de maatregelen voor de rechten van vrouwen met een handicap die het slachtoffer van seksueel geweld zijn geweest
 • de vooruitgang op het vlak van cultuur, sport en vrije tijd, in het bijzonder dankzij de betrokkenheid van België bij het project van de European Disability Card
 • de lopende werkzaamheden met betrekking tot het relationele, emotionele en seksuele leven van personen met een handicap

Hij erkende dat er in België nog veel werk aan de winkel is, te beginnen met de oprichting van adviesraden voor personen met een handicap op alle beleidsniveaus van België.

De meerwaarde van de “side events”

Zowel Pierre Gyselinck als Thomas Dabeux waardeerden in het bijzonder het grote aanbod aan nevenevenementen tijdens de 4 intensieve werkdagen. Zo namen zij deel aan de volgende denkoefeningen:

 • Versterking van de participatie, inclusie en rechten van kinderen en jongeren met een handicap
 • Kunstmatige intelligentie en de mogelijkheid om de inclusie, participatie en autonomie van personen met een handicap te vergroten
 • Strategie van de Verenigde Naties ten gunste van personen met een handicap - Een inclusieve strategie voor een inclusieve, toegankelijke en duurzame wereld: Wereldwijd engagement koppelen aan lokale maatregelen
 • Een betere bescherming van de rechten en zichtbaarheid van personen met een handicap in de media: Ervaringen en innovatie
 • Personen met een verstandelijke handicap en instellingen: Ervaringen uit de sector en streven naar desinstitutionalisering
 • Participatie, inclusie en rechten van kinderen en jongeren met een handicap
 • Toegankelijke overheidsaanbestedingen: Ervoor zorgen dat het geld van de belastingbetaler besteed wordt aan toegankelijke projecten (overheidsopdrachten)

Pierre Gyselinck maakte deel uit van het panel van sprekers op het evenement "De ervaringen met de European Disability Card", georganiseerd door de Europese Commissie.

Dit gaf hem de gelegenheid het belang van het vrije verkeer van personen met een handicap binnen de Europese Unie te benadrukken: het is belangrijk dat de European Disability Card geleidelijk wordt uitgebreid

 • naar alle lidstaten van de Europese Unie
 • naar een breder toepassingsveld