Ga naar de inhoud

Directo 19-09-2011

UNCRPD - Conferentie van de Staten-Partijen

Het BDF en de NHRPH waren erbij

De Conferentie van de Staten-Partijen van het VN-verdrag inzake de rechten van de personen met een handicap (UNCRPD) liep van 7 tot 9 september 2011 in New York. Het Belgian Disability Forum vzw (BDF) en de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) waren er vertegenwoordigd, de eerste door de Voorzitter en de tweede door de Ondervoorzitster.

De Conferentie van de Staten-Partijen komt jaarlijks samen. Er wordt dan nagegaan welke vooruitgang werd geboekt bij het implementeren van de UNCRPD in verschillende landen die de tekst hebben geratificeerd.

 

Programma 2011

Het programma voor 2011 focuste op 3 punten:

  • internationale samenwerking
  • deelname aan het politieke en openbare leven
  • toegang tot de arbeidsmarkt
 

Toespraak van de Staatssecretaris belast met personen met een handicap, de heer J.M. Delizée

De Staatssecretaris belast met personen met een handicap benadrukte 4 belangrijke aspecten:

  • België heeft zijn eerste verslag over de implementatie van de UNCRPD in augustus 2011 ingediend.
  • Het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding kreeg als onafhankelijk orgaan de opvolging van het Verdrag toegewezen.
  • Het is essentieel dat er een voortdurende dialoog is met de organisaties van het middenveld, die ook echt betrokken worden bij het proces.
  • Alles ministeries zijn nu betrokken bij een transversaal werk vanuit een filosofie van mainstreaming.

De Staatssecretaris nam ook plaats in een panel. Daarbij wees hij erop dat België nuttige hulpmiddelen zoekt om het personen met een handicap mogelijk te maken deel te nemen aan het politieke leven, met inbegrip van het uitoefenen van een politiek mandaat.

 

De ngo's : het belang van betrokkenheid

De organisaties die personen met een handicap vertegenwoordigen waren ruim vertegenwoordigd op deze 4e Conferentie van de Staten-Partijen. Op mondiaal vlak was er de International Disability Alliance (IDA). Op Europees vlak was er het European Disability Forum (EDF) en voor België waren het BDF en de NHRPH aanwezig, vertegenwoordigd door Pierre Gyselinck en Gisèle Marlière.

De aanwezigheid van de verenigingen was een mooie aanleiding om op internationaal niveau de noodzakelijke dialoog tussen middenveld en vertegenwoordigers van de regeringen: zulke engagementen op internationaal niveau moeten het werk op nationaal, regionaal en locaal niveau ondersteunen.

Een dialoog opbouwen is een ambitieus project. In het Verdrag staan de beginselen voor de dialoog beschreven. Het in de praktijk brengen vraagt een regelmatige aanwezigheid op de evenementen van de VN, de Europese Commissie, de Belgische regering, onze regionale regeringen en ook op het niveau van de gemeentes. Zo creëert de beweging van de personen met een handicap de voorwaarden voor zijn deelname aan het politieke en openbare leven.

Deze conferentie was zeker een belangrijke stap voor de realisatie van het EDF-motto : « Niets voor ons zonder ons ».

 

De boodschap komt over

Het BDF en de NHRPH denken dat de boodschap begrepen is: hun vertegenwoordigers konden met de Staatsecretaris en de verantwoordelijken van de Belgische missie bij de VN spreken over de mogelijkheid van volgend jaar een evenement te organiseren binnen de VN in het kader van de Conferentie van de Staten-Partijen 2012.

Het BDF hecht des te meer belang aan de verwezenlijking van dit project aangezien het enkele maanden voor de publicatie van zijn alternatief verslag over de implementatie van de UNCRPD door België valt. Een mooie manier om ons ervan te vergewissen dat er rekening mee wordt gehouden.

 
 .