Ga naar de inhoud

Alternatief EDF-verslag

Op 17 maart 2015 heeft het European Disability Forum (EDF) zijn alternatief verslag over de invoering van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (UNCRPD) in Europa voorgelegd aan het VN-Comité inzake de rechten van personen met een handicap.

Dit alternatief verslag werd voorgesteld aan de VN met het oog op de analyse door het Comité inzake de rechten van personen met een handicap van 2 april 2015 in Genève.

Slotdocument

Jammer genoeg zal het alternatief EDF-verslag om financiële redenen niet naar het Frans vertaald worden.

De Engelstalige versie wordt aangevuld met een ‘gemakkelijk leesbare’ versie (easy to read), die op bladzijde 111 van het document begint.

De stem van 80 miljoen personen met een handicap

Het alternatief EDF-verslag bevat de mening van 80 miljoen personen met een handicap in Europa over de wijze waarop zij hun burgerlijke, politieke, economische, sociale en culturele rechten in de Unie kunnen uitoefenen.

Het werd opgesteld op basis van de input van zijn leden. Het BDF heeft er actief aan meegewerkt. Het geeft een realistisch beeld van de situatie van de personen met een handicap.

Doelstelling

Met de publicatie van zijn alternatief verslag wil het EDF het Comité inzake de rechten van personen met een handicap informeren over de manier waarop de EU, de EU-instellingen en de agentschappen die van de EU afhangen, de rechten uit het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap uitvoeren.

In het alternatief verslag wordt gewezen op de gebreken uit het EU-verslag, dat op 5 juni 2014 aan het Comité overhandigd werd. Het alternatief verslag probeert het EU-verslag aan te vullen op basis van informatie die het EDF van zijn leden gekregen heeft over het werkelijke leven van de personen met een handicap in de Europese Unie.

Tijdschema

  • 2 april 2015: analyse van het alternatief EDF-verslag door het Comité inzake de rechten van personen met een handicap, in de VN-zetel in Genève
  • Laatste week van augustus 2015: ‘constructieve dialoog’ tussen het Comité inzake de rechten van personen met een handicap en de Europese Unie, in de VN-zetel in Genève
  • Eind september: slotopmerkingen van het Comité van deskundigen en aanbeveling aan de Europese Unie voor een betere uitvoering van het UNCRPD

In april en september zal de EDF aanwezig zijn in de VN-zetel in Genève om de inhoud van zijn verslag te verdedigen en zijn voornaamste aandachtspunten toe te lichten voor het Comité inzake de rechten van personen met een handicap.