Ga naar de inhoud

Advies van het BDF voor de EU-strategie voor de rechten van het kind 2021-2024

Het Belgian Disability Forum vzw (BDF) verenigt 18 organisaties die personen met een handicap en hun families in België vertegenwoordigen. In totaal vertegenwoordigt het 250.000 mensen. Het BDF verzoekt de Commissie de volgende elementen op te nemen in de strategie voor de rechten van het kind 2021-2024 :

 • Verwijzing naar en naleving van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (CRPD):
  De strategie moet verwijzen naar en voldoen aan de CRPD die door de EU en alle lidstaten is geratificeerd. Zij moet de rechten van kinderen met een handicap bevorderen en de aanbevelingen van het CRPD-comité aan de EU voor 2015 uitvoeren.

 • Gegevensverzameling:
  De EU en de lidstaten moeten dringend gegevens verzamelen over de situatie van kinderen met een handicap. Deze gegevens moeten betrekking hebben op alle gebieden die van invloed zijn op hun leven (gezondheid, scholing, rechten, leefmilieu...). Deze gegevens moeten worden uitgesplitst naar handicap, geslacht en leeftijd.

 • Raadpleging van kinderen met een handicap:
  Bij de voorbereiding, het ontwerp, de uitvoering en het toezicht op de strategie moet de Commissie de organisaties van personen met een handicap raadplegen. De strategie moet voorzien in redelijke aanpassingen om ervoor te zorgen dat elk kind het recht heeft om gehoord te worden in elk besluitvormingsproces dat hem of haar aangaat (Verdrag inzake de Rechten van het Kind, art.12).

 • Toegang tot inclusief onderwijs:
  De strategie moet het opstellen van actieplannen voorzien om inclusief onderwijs in te voeren en de toegang tot passend onderwijs voor alle kinderen met een handicap in de EU te waarborgen. Het moet de nodige acties voorzien om een einde te maken aan elke situatie waarin kinderen geen schoolopleiding kunnen volgen vanwege een handicap.

 • Toegang tot recreatiemogelijkheden:
  Kinderen met een handicap zijn in de eerste plaats kinderen. Zij hebben net als andere kinderen recht op alle vrijetijds-, recreatie-, sport- en culturele activiteiten. De EU moet de specifieke maatregelen nemen die nodig zijn om hun volledige integratie te waarborgen.

 • Een einde maken aan kinderarmoede:
  Huishoudens met kinderen met een handicap, met name eenoudergezinnen, hebben meer kans op armoede (European Institute for Gender Equality (EIGE), 2019). De strategie moet een oplossing bieden voor de specifieke problemen waarmee zij worden geconfronteerd, zodat elk kind met een handicap in fatsoenlijke en waardige levensomstandigheden kan opgroeien.

 • Keuze van de leefomgeving:
  Bij gebrek aan alternatieve oplossingen blijft institutionalisering de enige optie voor sommige kinderen met een handicap. De strategie moet ondersteunende diensten voor kinderen met een handicap en hun gezinnen in lokale gemeenschappen ontwikkelen, met inbegrip van een vroegtijdige situatiebeoordeling, gezondheidszorg, revalidatie ... om andere oplossingen dan instellingen mogelijk te maken.

 • Bescherming tegen geweld:
  De strategie moet ervoor zorgen dat acties ter bescherming van kinderen tegen geweld specifiek gericht zijn op de behoeften van kinderen met een handicap en de problemen waarmee ze worden geconfronteerd, met inbegrip van misbruik in het gezin en instellingen, alsook gedwongen sterilisatie en anticonceptie waarmee vooral sommige tienermeisjes met een handicap te maken hebben. De strategie moet worden afgestemd op de strategie voor gendergelijkheid en de strategie voor de rechten van slachtoffers door de EU en de lidstaten op te roepen het Verdrag van de Raad van Europa (“het Verdrag van Istanbul”) te ratificeren.

 • Gekruiste discriminatie:
  Gekruiste discriminatie en de specifieke problemen van kinderen met een handicap moeten worden opgenomen in alle gebieden die in de EU-strategieën aan bod komen, met inbegrip van het externe beleid.