Ga naar de inhoud

07/05/2019 - De prioriteiten van het BDF voor Europa voor de komende 5 jaar - Debat met de kandidaten voor het Europees Parlement

Op 7 mei organiseerde het BDF een bijeenkomst met de partijen die kandidaten voor de Europese verkiezingen voordragen. Kandidaten van 10 partijen (CD&V, Open VLD, Défi, N-VA, PVDA-PTB, Ecolo, Groen, Défi, PS en MR) hebben op de oproep gereageerd. Dit wijst voor het BDF op een groeiende bekommernis voor de leefomstandigheden van mensen met een handicap.

Gisèle Marlière, Secretaris-generaal van het BDF, herinnerde aan de belangrijkste bekommernissen van de 18 verenigingen die lid zijn van het BDF: een toegankelijkere omgeving, de mogelijkheid en vrijheid voor mensen met een handicap om eigen levenskeuzes te maken, toegang tot financiële middelen en diensten voor een waardig leven en, ten slotte, de deelname van mensen met een handicap aan het besluitvormingsproces m.b.t. personen met een handicap via de verenigingen die hen vertegenwoordigen. Het BDF verwacht van de Belgische kandidaten dat zij zich hiervoor inzetten door lobbywerk en het amenderen van de teksten van de Europese Commissie.

Pierre Gyselinck, Voorzitter van het BDF, las een boodschap voor van Marianne Thyssen, Europees Commissaris voor Sociale Zaken, waarin zij de nadruk legt op de vooruitgang die tijdens deze zittingsperiode is geboekt, maar ook op de belangrijkste uitdagingen van de nieuwe strategie voor personen met een handicap 2020-2030 en de uitvoering van de Europese sociale pijler. 

Om beurten namen de kandidaten het woord en stelden de grote thema’s voor die zij de komende jaren willen ontwikkelen of versterken, op Europees niveau en desgevallend ook op federaal en regionaal niveau. Op te merken valt dat alle kandidaten achter volgende punten stonden:

 • Meer aandacht voor de uitdagingen in verband met handicap, en dat op alle gebieden van de Europese bevoegdheid
 • Verhoging van de uitkeringen en verbetering van de toegang tot werk 
 • Betere toegankelijkheid van gebouwen en vervoer 
 • Keuze uit verschillende levensoplossingen

Sommigen haalden ook nog de volgende punten aan:

 • Het opleiden van professionelen voor de ondersteuning van personen met een handicap, zowel voor rechtstreekse (gezondheid, administratie) als onrechtstreekse ondersteuning (architecten)
 • Versterking van het stemrecht en de toegankelijkheid van verkiezingen, met inbegrip van de toegang tot informatie
 • Het idee van het uniek loket
 • Quota’s voor tewerkstelling

Hoewel er meningsverschillen bestonden over de middelen, waren alle partijen het erover eens dat  

 • inclusie op zeer jonge leeftijd moet beginnen;
 • inclusie een betere toegankelijkheid van openbare goederen en diensten (uitdaging van de vergrijzing) en soms ook het opzetten van gespecialiseerde structuren (huisvesting, scholen, enz.) vereist.
 • er voor inclusie bruggen moeten worden gebouwd tussen vakgebieden.

De aanwezige verenigingen benadrukten ook de noodzaak van een vroegtijdige opsporing van de handicap en van een snelle planning van de bovengenoemde maatregelen.

Het BDF is zich ervan bewust dat de taak gigantisch is, want de invoering van een handicapbeleid verloopt zeer traag (raakvlak met de sociale en financiële bevoegdheden van de lidstaten). Er is ook nog steeds een ernstig gebrek aan mainstreaming. Tegelijkertijd beschikt de EU over belangrijke hefbomen - structuurfondsen, coördinatiemethodes, Erasmus, enz. - die het beleid in de lidstaten concreet kunnen beïnvloeden.

 

Het BDF kiest resoluut voor een participatieve en proactieve aanpak. De bijeenkomst van 7 mei heeft duidelijk deuren geopend en de verwachtingen van het BDF en zijn verenigingen zichtbaarder gemaakt. Overigens willen de politieke partijen ook in de toekomst door het BDF op de hoogte worden gehouden.

Tijdens de volgende vergaderingen van de Raad van Bestuur zal het BDF beslissen over de concrete houding tegenover de 21 Belgische parlementsleden die over enkele dagen zullen worden verkozen.

 

Meer dan ooit, blijft het leidmotief:

"Niets over ons, zonder ons."