Ga naar de inhoud

03/07/204 - UNCRPD-conferentie van de verdragsstaten

 

De 17e Conferentie van Staten die partij zijn bij het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (COSP) vond plaats in New York van 11 tot 13 juni. Het Belgian Disability Forum vzw (BDF) maakte deel uit van de officiële Belgische delegatie.

Voorzitter Pierre Gyselinck vertegenwoordigde het BDF.

Het overkoepelende thema dit jaar was: ‘Het herdenken van de inclusie van personen met een handicap in de huidige internationale context en in de aanloop naar de Top van de Toekomst’.

 

Plenaire zitting en rondetafelgesprekken

Zoals elk jaar nam het BDF deel aan de voorbereidende vergadering van de FOD Buitenlandse Zaken om de verklaring van België voor te bereiden. Het BDF focuste op de versterking van de handicapbenadering in de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling.

De federale minister belast met de Personen met een handicap kon in een regering in lopende zaken de COSP niet bijwonen, maar ze sprak wel een videoboodschap in.

In de Belgische verklaring ligt de nadruk op:

  • De noodzaak om de handicapdimensie te integreren in de uitvoering van de Sustainable Development Goals (SDGs);
  • De goedkeuring van de wettelijke verankering van het Federaal Actieplan Handicap;
  • De mogelijkheid van een verlengde cumul van de IVT met een arbeidsinkomen voor langdurig werklozen en personen die nooit eerder zijn tewerkgesteld;
  • Regionale trajecten voor de tewerkstelling van personen met een handicap.

Tijdens de plenaire zitting werden er nieuwe leden van het Comité voor de Rechten van Personen met een Handicap verkozen. Een van de verkozenen is mevrouw Inmaculada Placencia Porrero, een vertegenwoordigster van de Europese Unie als regionale organisatie. Dit was de eerste keer dat de EU een kandidaat voorstelde aan een verdragsorganisatie van de VN.

De rondetafelgesprekken focusten op drie thema’s:

  • Internationale samenwerking om technologische innovaties en overdracht te bevorderen voor een inclusieve toekomst;
  • Personen met een handicap in risicosituaties en humanitaire noodsituaties;
  • Bevordering van de rechten van personen met een handicap op waardig werk en duurzaam levensonderhoud.
 

De ‘side-events’

De voorzitter van het BDF woonde het side-event van het European Disability Forum (EDF) en de Europese Commissie over de rol van Strategieën voor de rechten van personen met een handicap bij. Na de interessante uiteenzetting was er helaas geen tijd meer voor een Q&A.

Verder kwam de voorzitter van BDF tussen op het side-event van de Belgische permanente vertegenwoordiging bij de VN bij over de mobilisatie van staten die partij zijn, werkgevers en werknemersorganisaties voor artikel 27 van het UNCRPD. Daar opperde de heer Pierre Gyselinck dat het cruciaal is dat werkgevers samenzitten met werknemers om tewerkstellingsquota op de privé-arbeidsmarkt te bespreken.

Finaal volgde de heer Gyselinck ook het side-event van Disabled Peoples International Korea en Queensland Advocacy Inclusion over het belang van de handhaving van het UNCRPD voor personen met psychosociale handicaps en het belang van maatschappelijke acties.