Ga naar de inhoud

Privacybeleid van bdf.belgium.be

Webhost

Immanence S.P.R.L. host de pagina bdf.belgium.be/ van het Belgian Disability Forum vzw en verzamelt bepaalde persoonsgegevens van de Gebruiker.

Verantwoordelijke

Het Belgian Disability Forum vzw (BDF) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens op bdf.belgium.be. De Gebruiker kan per mail contact opnemen met het BDF: webmaster@belgian-disability-forum.be

Verzamelde gegevens

Onder het soort gegevens dat deze applicatie zelf of door middel van derden verzamelt, vallen: cookies, gebruiksgegevens, voornaam, achternaam, e-mailadres, taal, organisatie van gebruiker, functie van gebruiker, mailinggroep (bijv. lid van een door het BDF georganiseerde werkgroep of een werkgroep waaraan hij/zij deelneemt namens het BDF, media, parlement, etc.).
Het BDF verwerkt, uitsluitend in het kader van zijn opdrachten volgens het Koninklijk Besluit van het BDF, persoonsgegevens van de Gebruiker en zet er zich voor in om bij het uitvoeren van al zijn opdrachten, zoals bepaald in de statuten van het BDF, alle toepasselijke wetgeving over privacybescherming na te leven.
Het BDF is verantwoordelijk voor de persoonsgegevens van derden die worden verkregen, gepubliceerd of gedeeld door deze applicatie.

Wijze van de gegevensverwerking

Rechtsgrond voor verwerking

Het BDF mag persoonsgegevens van de Gebruiker verwerken, indien:
• De Gebruiker zijn/haar toestemming voor één of meerdere specifieke doelen heeft gegeven;
• De verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op het BDF rust.
Het BDF is altijd bereid om de specifieke rechtsgrond te verduidelijken die van toepassing is op de verwerking.
Bewaartijd
Persoonsgegevens die zijn verzameld voor doeleinden die verband houden met de uitvoering van een overeenkomst tussen het BDF en de Gebruiker worden bewaard totdat deze overeenkomst volledig is uitgevoerd.

Doel van verwerking

Persoonsgegevens worden voor de volgende doelen verzameld:
• Uitnodiging voor vergaderingen;
• Informatie verspreiden via nieuwsbrieven;
• Contact met de Gebruiker.
Door het contactformulier in te vullen met zijn/haar gegevens, geeft de Gebruiker deze applicatie toestemming deze gegevens te gebruiken om informatie door te sturen.

Rechten

Bij de uitvoering van de hem opgelegde taken en opdrachten moet het BDF de wetgeving naleven. Binnen de grenzen van die wetgeving heeft de Gebruiker het recht:
• toegang te krijgen tot zijn/haar gegevens;
• te vragen zijn/haar gegevens te wissen of aan te passen.
Daartoe neemt de Gebruiker contact op met het BDF: (e-mail : webmaster@belgian-disability-forum.be ).

Systeemlogboeken, onderhoud en cookies

Tijdens het bezoeken van ph.belgium.be registreert het BDF in logbestanden informatie over de bezochte pagina’s, het IP-adres en het browsertype van de Gebruiker. Die informatie wordt uitsluitend geregistreerd met het oog op de statistische analyse van bezoekerscijfers en webverkeer, voor een betere afstemming van het informatie- en dienstenaanbod op de behoeften van de Gebruiker en voor monitoring van de goede werking, snelheid en integriteit van de site.
De site maakt gebruik van cookies. Dat zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van de computer van de Gebruiker. Die informatie doet bij een volgend sitebezoek alles sneller en efficiënter verlopen. Schakelt men het gebruik van cookies in de browser uit, dan kan het BDF geen correcte werking van zijn site garanderen.

Wijzigingen in het privacybeleid

Het BDF behoudt zich het recht voor het privacybeleid aan te passen, mits de Gebruiker daarvan op de hoogte gebracht worden.

Definities en juridisch kader

Persoonsgegevens (of gegevens)

• Persoonsgegevens worden enkel opgevraagd en verwerkt om de Gebruiker de gevraagde informatie te verstrekken of om de door de Gebruiker gewenste dienstverlening te realiseren.
• De verwerking van de persoonsgegevens blijft beperkt tot het realiseren van de aan het BDF opgedragen wettelijke doelstellingen (zie de statuten van het BDF).
• Persoonsgegevens kunnen worden bekendgemaakt aan derden die daartoe gemachtigd zijn volgens nationale en Europese wetgeving, en voor zover dat nodig is, voor het realiseren van de door de Gebruiker gewenste dienstverlening.
• De Gebruiker heeft altijd toegang tot zijn/haar persoonsgegevens en kan de juistheid ervan controleren.
• De Gebruiker heeft de mogelijkheid om onjuistheden in verband met zijn/haar persoonsgegevens te laten verbeteren. Hiertoe kan men contact opnemen met het BDF (e-mail: webmaster@belgian-disability-forum.be ).
• Het BDF treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van de persoonsgegevens.

Belgian Disability Forum (BDF)

Het BDF is een vzw die 18 verenigingen verenigt die de belangen van personen met een handicap behartigen. De vzw vertegenwoordigt de Belgische personen met een handicap op supranationaal niveau volgens het besluit van 18/01/2001 en publicatie in het Belgisch Staatsblad van 05/09/2002.
Juridische informatie
Deze privacyverklaring is opgesteld op basis van bepalingen van diverse wetgevingsregels, waaronder artikel 13/14 van de Europese verordening 2016/679 (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Meer informatie

U kunt meer informatie over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer inwinnen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be ).