Ga naar de inhoud

Perscommuniqué 27-02-2014

Het Belgian Disability Forum ontvangen bij het Brussels Parlement

Vandaag woensdag 26/02/2014 werd een delegatie van het Belgian Disability Forum vzw (BDF) ontvangen bij het Brussels Parlement naar aanleiding van de publicatie van zijn alternatief verslag over de uitvoering van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (UNCRPD).

Mevrouw Françoise Dupuis (PS), Voorzitster, de heer Ahmed El Ktibi (PS), mevrouw Magali Plovie (Ecolo), de heer André du Bus de Warnaffe (cdH), de heer Vincent De Wolf (MR), de heer Gaëtan Van Goidsenhoven (MR) en mevrouw Caroline Persoons (FDF) hebben de omvang en de kwaliteit van het geleverde werk benadrukt.

Het feit te kunnen beschikken over een document met een gemeenschappelijk standpunt van een dergelijk groot aantal organisaties is een prestatie die bijzonder op prijs wordt gesteld.

Globale aspecten van het alternatief verslag

De volgende punten zijn voornamelijk aan bod gekomen:

  • De methodologie voor het opmaken van het alternatief verslag
  • De omvang van de werkzaamheden en de representativiteit van het BDF
  • De volgende stappen die België zal moeten zetten ingevolge het « VN-systeem »
  • Het belang, voor iedere persoon met een handicap, te kunnen beschikken in de taal en het formaat die hem passen, over informatie die hij nodig heeft om volwaardig te kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven, op voet van gelijkheid met alle burgers
  • De prioriteiten die voortvloeien uit de volgorde waarin de aanbevelingen werden geformuleerd

In verband met de bevoegdheden van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De aandacht werd gevestigd op de volgende elementen:

  • Het mobiliteitsbeleid is van cruciaal belang in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De invoering van een één-loket voor mobiliteitsbijstand zal in dit opzicht positief zijn. Deze logica zou moeten worden doorgetrokken naar andere gebieden dan mobiliteit;
  • De aangeboden dienstverlening moet worden aangevuld en gediversifieerd om te kunnen voorzien in de overduidelijke noden inzake zware zorgbehoevendheid;
  • De moeilijkheden verbonden aan de concrete overheveling van bevoegdheden. Hierbij moet zoveel mogelijk rekening worden gehouden met de behoeften van personen met een handicap.

Na een gedachtewisseling van meer dan een uur zijn alle aanwezige parlementsleden overeengekomen dat gelijkaardige ontmoetingen in de toekomst wenselijk zijn om het overleg dat vandaag op gang werd gebracht, voor te zetten.

Ze waren het erover eens dat het alternatief verslag van het BDF een zeer nuttig instrument voor het parlementair werk is. De elektronische versie ervan zal worden verzonden naar alle parlementsleden.

Samenstelling van de delegatie van het BDF

De delegatie van het BDF bestond uit Pierre Gyselinck, Voorzitter van het BDF (KVG), Gisèle Marlière, Algemeen Secretaris van het BDF (ASPH), Thérèse Kempeneers, Ondervoorzitster van het BDF (ANAHM), Catherine Lemière, lid van de AV van het BDF (ASPH) en Olivier Magritte, coördinator van het BDF.

Contact :

Olivier Magritte 0470 13 14 36

Parlement Bruxellois