Ga naar de inhoud

Het BDF in actie – maart 2017

De RvB van het BDF is op 14 maart bijeengekomen met de volgende punten op de agenda :

  • de opvolging van de AV van het BDF van 23 februari
  • de RvB van het EDF van 18 en 19 februari
  • de voorbereiding van de AV van het EDF van 13 en 14 mei
  • de opvolging van het ontwerp van richtlijn met het oog op de toegankelijkheid van goederen en diensten voor personen met een handicap op sommige gebieden
  • de opvolging van de aanbevelingen van de deskundigen van de VN voor België in het kader van de evaluatie van de uitvoering van het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap in België

Het BDF heeft 2 themavergaderingen gehouden over:

  • de RICHTLIJN (EU) 2016/2102 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 26 oktober 2016 inzake de toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties Een werkgroep met bestuurders van het BDF, webspecialisten onder de organisaties van het BDF evenals de vzw Anysurfer zijn op 14 maart jongstleden bijeengekomen om de juridische en technische uitdagingen van de Richtlijn in België te kunnen aannemen. De werkgroep heeft een kalender van vergaderingen vastgelegd en heeft beslist Minister De Croo, belast met de toepassing van de Europese Richtlijn, te interpelleren.
  • de « Doelstellingen voor Duurzame Ontwikkeling »  met de beleidsattachée van het European Disability Forum (EDF). De vergadering had tot doel de toekomstige betrokkenheid van het BDF bij het proces voor het opmaken van een alternatief verslag dat België tussen en 10 en 19 juli zal voorstellen in New-York, te bepalen. Rekening houdend met de invloed die de Doelstellingen voor Duurzame Ontwikkeling op de levensomstandigheden van personen met een handicap in België zullen hebben, heeft het BDF beslist deel te nemen aan het proces. Het zal op 24 en 25 april eerstkomend vertegenwoordigd worden door zijn Voorzitter, Pierre Gyselinck, ter gelegenheid van het jaarlijks regionaal onderzoek van het Agenda 2030 georganiseerd door de Economische Commissie van de Verenigde Naties voor Europa. Voor deze deelname is een Europese financiering voorzien.

Het BDF heeft deelgenomen aan de vergadering georganiseerd door het coördinatiemechanisme op 29 maart over de toepassing van het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Het BDF heeft ook deelgenomen aan de manifestatie die het EDF op 6 maart op het Luxemburgplein heeft georganiseerd voor de goedkeuring van de European Accessibility Act. Het was de bedoeling de Europese parlementsleden « onder druk te zetten » opdat de oorspronkelijke tekst niet zinloos zou worden na het lobbywerk samen verricht door bepaalde industriëlen bij de regeringen van de lidstaten. De manifestatie heeft 200 personen bijeengebracht, heeft voor vrolijk kabaal gezorgd en   de media hebben daaraan nogal wat aandacht besteed, vooral de VRT voor België.