Ga naar de inhoud

Het BDF in actie – februari 2018

Instanties: Raad van Bestuur van het BDF van 13 februari

De Raad van Bestuur van de vzw Belgian Disability Forum (BDF) is samengekomen om de volgende agendapunten te bespreken:

  • Voorbereiding van de gewone AV – statutair gedeelte en informatief gedeelte - van 22 februari
  • Voorbereiding van de Conferentie SDG’s (Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen) tijdens de RvB van het EDF van 03/03/2018
  • Voorbereiding van de RvB van het EDF van 03/03/2018
  • EU – “Web”-richtlijn - voorbereiding van de ontmoeting BDF - Fedict van 29 maart 2018
  • UNCRPD – 2de en 3de verslag van België: tijdschema van het Comité voor de rechten van personen met een handicap
  • UNCRPD – Conferentie van de Staten Partij – 12 tot 14/06/2018
 

Instanties: Raad van Bestuur van het BDF van 22 februari

De Raad van Bestuur van de vzw Belgian Disability Forum (BDF) is samengekomen om zijn AV voor te bereiden die dezelfde dag plaatsvond.

 

Instanties: Algemene vergadering van het BDF van 22 februari

Met de actieve deelname van de vertegenwoordigers van de 17 verenigingen waaruit het BDF bestaat, heeft de RvB van het BDF beurtelings het jaarverslag van 2017, de rekeningen, het actieplan 2018 en het budget voorgesteld.  Al zijn documenten werden goedgekeurd.

De RvB werd hernieuwd voor de volgende 5 jaar.  Hij zal samengesteld zijn uit Pierre Gyselinck, Gisèle Marlière, Emilie Desmet, Veerle Van Den Eede, Peter Schlembach en Thomas Dabeux.

Het informatieve gedeelte van de AV werd gewijd aan een voorstelling door het secretariaat van het General Comment van artikel 19 van de UNCRPD. Deze door de AV van de VN goedgekeurde nota preciseert de draagwijdte van artikel 19 dat bevestigt dat personen met een handicap hun woonplaats mogen kiezen. De nota voert het principe van de desinstitutionalisering van personen met een handicap in. De doelstelling van deze voorstelling was ervoor te zorgen dat de deelverenigingen van het BDF op dezelfde golflengte zitten, zodat de verschillende vertegenwoordigers deze informatie in hun instelling zelf kunnen blijven verspreiden. Een nieuwe uitwisselingsvergadering met de verenigingen van het BDF is voorzien aanstaande 20 juni.

 

Toegankelijkheid van de website van het BDF

Het Anysurfer-label voor de website van het BDF werd verlengd, en dit tot en met 23 februari 2020.

 

Verkiezingen – toegankelijkheid van de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 en van de Europese, federale en regionale verkiezingen van 2019

Het BDF en de NHRPH hebben alle ministers van de federale en gewestelijke overheden belast met het organiseren van de volgende verkiezingen geïnterpelleerd.  Het BDF en de NHRPH hebben eraan herinnerd dat alle burgers hun stemrecht willen uitoefenen en dat de omgeving, met inbegrip van de toegang tot de informatie, toegankelijk moet zijn voor iedere persoon met een handicap die zijn politiek recht wil uitoefenen. De NHRPH en het BDF hebben herinnerd aan hun verwachtingen in een positienota.