Ga naar de inhoud

Het BDF en de Commissaris voor de mensenrechten van de Raad van Europa

Op maandag 14 september 2015 heeft het Belgian Disability Forum vzw (BDF) de Commissaris voor de mensenrechten van de Raad van Europa Nils Muiznieks ontmoet.

Thérèse Kempeneers-Foulon, Vice-Voorzitster van het BDF, heeft heel duidelijk uiteengezet op welke vlakken personen met een handicap niet dezelfde rechten als de Belgische burger genieten.

Het BDF wees met name op de problemen die rijzen bij het concreet uitvoeren van de nieuwe wet betreffende de rechtsbescherming. De vrederechters hebben onvoldoende middelen om al hun taken uit te voeren, en bovendien hebben zij nog niet de nodige opleiding gekregen om de beginselen van de mensenrechten praktisch om te zetten in hun beslissingen. Vaak hebben zij dus nog de 'reflex' zelf een volgens hen passende beslissing te nemen in plaats van betrokkene de noodzakelijke begeleiding te bieden opdat hij zelf kan beslissen wat hem het best uitkomt …

Ook het trage tempo waarin de verschillende Gemeenschappen evolueren naar inclusief onderwijs was een van de belangrijkste aandachtspunten van de Commissaris. Het BDF heeft benadrukt dat naar inclusief onderwijs geëvolueerd moet worden, maar dat daarbij bepaalde aangepaste oplossingen behouden moeten blijven om efficiënt te kunnen inspelen op de wensen en noden van de persoon: hij moet kunnen kiezen tussen verschillende systemen.

Het derde zwaartepunt van het gesprek waren de problemen in de instellingen. Thans blijft België het West-Europese land bij uitstek waar personen met een handicap doorgaans doorverwezen worden naar een "institutionele" oplossing. In alle Gewesten moet het aanbod aan voorzieningen verbeterd worden. Inclusie in de maatschappij moet als een geheel behandeld worden, maar de nadruk dient op de jongste leeftijdsgroepen te liggen. Door jongeren te laten samenleven, kan België evolueren naar een duurzame, echt inclusieve maatschappij, die gebaseerd is op de beginselen van het Internationale Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap.

Tot slot kwam ook de situatie van geïnterneerden aan bod. Dit thema stond centraal tijdens het laatste bezoek van de Commissaris voor mensenrechten aan België in 2008. Sindsdien werden langetermijnoplossingen uitgewerkt. Zij beginnen effect te sorteren, vooral met de oprichting van de forensisch psychiatrische centra van Gent en Antwerpen. Aan de wantoestanden in de psychiatrische afdelingen daarentegen werd niets gedaan. Geïnterneerden moeten er vaak drie jaar verblijven vooraleer ze overgebracht kunnen worden naar een centrum waar zij de nodige zorg krijgen. Zij leven in erbarmelijke omstandigheden in overbevolkte gevangenissen …

Het bezoek van de Commissaris voor de mensenrechten eindigt vrijdag met een persmoment. Over twee maanden zal hij zijn bevindingen aan België bezorgen; drie weken later worden zij gepubliceerd. Het BDF kijkt met belangstelling uit naar dit document, dat van groot nut zal zijn bij zijn contacten met de bevoegde overheidsinstanties.