Ga naar de inhoud

BDF – speciale Directo - week van de handicap 2017 op het Europese politieke niveau

Europese Commissie - Europese dagen van personen met een handicap - 4 en 5 december 2017

Dit jaar stonden de dagen in het teken van de erkenning van personen met een handicap in het Europese politieke en sociale klimaat.

Het sociale klimaat stemt hoopvol: de Europese sociale pijler en de ontwerprichtlijn Accessibility Act werden voorgesteld als belangrijke hefbomen voor de uitvoering van het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (UNCRPD).

Toegankelijkheid is ook een prioritaire uitdaging geworden in een groeiend aantal grote steden. De Acces City Awards werden dit jaar uitgereikt aan Lyon en Luxemburg, die zich in het bijzonder onderscheiden hebben op het vlak van hun aanpak:

  • holistische aanpak, met integratie van werkgelegenheid, toegankelijkheid, toerisme, vervoer enzovoort;
  • universal design, dat voldoet aan de behoeften van personen met een handicap, maar ook van ouderen, kinderen enzovoort;
  • participatie van alle gebruikers.

Het politieke klimaat stelt ons voor heel wat uitdagingen omdat het duidelijk is dat personen met een handicap in het dagelijks leven niet dezelfde rechten als anderen hebben. Mensenrechten worden vaak niet nageleefd en er is een duidelijk gebrek aan participatie van personen met een handicap op alle vlakken.

Stemrecht is de basisvoorwaarde voor zelfbeschikking. De uitsluiting van het stemrecht is stigmatiserend en volledig in strijd met artikel 29 van het UNCRPD. Het verbod om te stemmen op grond van handicap is een ernstige schending van de vrijheid van meningsuiting van de burger. Handicap is geen strafbaar feit!

Het is hypocriet te verkondigen dat personen met een handicap volwaardige personen zijn, en hun tegelijkertijd het stemrecht te ontzeggen! Door middel van de vereiste aanpassingen moet iedere burger zijn stemrecht in de praktijk kunnen uitoefenen: administratieve, cognitieve en informatieve belemmeringen moeten weggenomen worden.

De Europese Commissie heeft zich ertoe verbonden zich te blijven inzetten voor een toegankelijke omgeving.

 

Het Europees Parlement voor personen met een handicap - 6 december 2017

 
 

Ter gelegenheid van de twintigste verjaardag van het EDF hebben de personen met een handicap van de 28 lidstaten van de Europese Unie massaal deelgenomen aan een dag die in het teken stond van dialoog met de Europese autoriteiten over hun burgerrechten: het Europees Parlement bracht 600 personen met een handicap samen, waar ruimte was voor een echt democratisch debat!

Het Europees Parlement heeft bij monde van zijn voorzitter, Antonio Tajani, een zeer krachtig standpunt ingenomen door eraan te herinneren dat het engagement van de Europese parlementsleden fundamenteel gerechtvaardigd wordt door de verdediging van de vrijheid van elke burger. Het Parlement zal concrete stappen blijven nemen en werk maken van beleidsmaatregelen en acties om belemmeringen in de leefomgeving, op het vlak van vervoer, nieuwe technologieën, economie, opleiding, ... uit de weg te ruimen. De ondervoorzitter van het Europees Parlement heeft zich er persoonlijk toe verbonden elk nationaal parlement een brief te sturen ter ondersteuning van stemvrijheid voor alle burgers, ongeacht hun handicap.

Alle Europese burgers die het woord genomen hebben, hebben gevraagd te mogen deelnemen aan het politieke leven en erop aangedrongen dat iedereen - juridisch, technisch en in alle landen - moet kunnen stemmen. Zij benadrukten ook de noodzaak om alle verkiezingsprogramma's en politieke debatten toegankelijk en begrijpelijk te maken.

In dit kader nam Julien Postiaux, die zichzelf vertegenwoordigt, het woord namens het Belgian Disability Forum vzw (BDF). Dit was beslist een van de hoogtepunten van de dag. Bedankt, Julien!

 
 

Het European Disability Forum (EDF) heeft erop gehamerd dat personen met een handicap volwaardige burgers willen zijn. Alle delegaties van personen met een handicap hebben een resolutie ter ondersteuning van deelname aan de verkiezingen voor iedereen gesteund: manifesto on European elections 2019 (enkel in het Engels – wordt vertaald).

In aansluiting op de logica van participatie en inclusie hebben de delegaties ook een resolutie aangenomen over de prioriteiten van het EDF inzake de volgende Europese handicapstrategie 2020-2030: (enkel in het Engels : http://www.edf-feph.org/sites/default/files/final_resolution_on_european_disability_strategy_0.pdf 

Een van de aanbevelingen is om 2021, jaar van de tiende verjaardag van de ratificatie van het UNCRPD door de Europese Unie, tot het jaar van personen met een handicap uit te roepen.

De Europese Commissie heeft zich ertoe verbonden de prioriteiten van het EDF ter tafel te brengen in de Raad van de Europese Unie en verder te ijveren voor een kader voor sociale bescherming van personen met een handicap en hun gezinnen. 

“My life is a nightmare but I have a dream” : Het BDF doet een oproep aan alle parlementen van het land voor een participatieve en inclusieve politiek van personen met een handicap

De uitwisseling van gedachten in het Europees Parlement moet ook in België plaatsvinden. Het is aan u, dames en heren volksvertegenwoordigers en senatoren, om daar iets aan te doen!

Personen met een handicap hebben rechten, maar deze worden niet nageleefd in België. Hoe lang gaan we nog wachten? Alle parlementen hebben het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap geratificeerd, maar in de praktijk volstaan de beleidsmaatregelen en acties niet om onze basisrechten te waarborgen.

Wanneer zullen personen met een handicap mogen deelnemen aan het politieke leven, in adviesraden en rechtstreeks samen met de parlementen en regeringen?

Dames en heren parlementsleden en regeringsleden, nu bent u aan zet!