Ga naar de inhoud

10/12/2020 - Internationale Dag van de Mensenrechten

Laten we personen met een handicap centraal plaatsen in de post-COVID 19 wereld!


De Dag van de Mensenrechten wordt elk jaar gevierd op 10 december, de dag waarop in 1948  de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties werd aangenomen. Deze verklaring verkondigt de onvervreemdbare rechten van elk individu als mens, zonder onderscheid van welke aard dan ook, zoals ras, huidskleur, geslacht, taal, religie, politieke of andere mening, nationale of sociale afkomst, eigendom of geboorte. Ze erkent dat de fundamentele rechten en vrijheden onvervreemdbaar zijn en voor iedereen gelijkelijk gelden, dat we allemaal vrij en gelijk in waardigheid en rechten zijn geboren.

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens is het gemeenschappelijk ideaal dat alle volkeren en naties moeten nastreven.

Thema 2020: Beter heropbouwen - Verdedig de rechten van de mens

Het jaarthema van de Dag van de Mensenrechten houdt verband met de coronapandemie en benadrukt de noodzaak om beter herop te bouwen en ervoor te zorgen dat de mensenrechten centraal staan bij de herstelinspanningen.

Personen met een handicap zijn bijzonder getroffen door de crisis (zie o.a. de adviezen 2020-08 en 2020-09 van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap). Het BDF bevestigt nogmaals het belang van de rechten van personen met een handicap bij de wederopbouw van de wereld die we allemaal nastreven.

De rechten van de mens, met name die van personen met een handicap, moeten centraal staan in de post-COVID 19 wereld

De coronacrisis heeft de armoede doen toenemen, in het bijzonder onder personen met een handicap. Zij heeft ook de bestaande ongelijkheden versterkt: tijdens de lockdown werd de toegang tot gezondheidszorg en collectieve diensten voor personen met een handicap en hun gezinnen beperkt. Bij de versoepeling van de maatregelen behoorden personen met een handicap die in collectieve structuren leven, samen met de ouderen, tot de laatsten die vrijheid van beweging en participatie in de samenleving herwonnen.

Het is tijd voor rechtvaardige en duurzame maatregelen om deze ongelijkheden aan te pakken en de mensenrechten te bevorderen. Voor het BDF betekent dit onder meer:

  • Een einde maken aan alle vormen van discriminatie: gelijkheid en non-discriminatie zijn fundamentele vereisten voor de wederopbouw van de wereld na deze pandemie.
  • Ongelijkheid aanpakken: om uit de crisis te komen, moeten we ook de pandemie van de ongelijkheid aanpakken. Dit betekent dat economische, sociale en culturele rechten moeten worden bevorderd en beschermd.
  • Participatie en solidariteit aanmoedigen: Van individuen tot overheden, van het maatschappelijk middenveld en de gemeenschappen tot de private sector, iedereen heeft een rol te spelen bij de wederopbouw van een post-COVID 19 wereld die beter is voor de huidige en toekomstige generaties. We moeten ervoor zorgen dat de stem van personen met een handicap meetelt in het herstel.
  • Duurzame ontwikkeling bevorderen: We hebben duurzame ontwikkeling nodig, voor de mensen en voor de planeet. De mensenrechten, de Agenda voor duurzame ontwikkeling tot 2030 en de Overeenkomst van Parijs vormen de hoeksteen van een herstel dat niemand achterlaat, in het bijzonder de personen met een handicap.