Ga naar de inhoud

02/07/2021 - Het BDF en de NHRPH op de Conferentie van Staten die partij zijn bij het UNCRPD

 .

Van 14 tot 17 juni vond de 14de Conferentie van Staten die partij zijn bij het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (UNCRPD) plaats. Pierre Gyselinck, voorzitter van het Belgian Disability Forum vzw (BDF) en Emilie De Smet, vice-voorzitster van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) vertegenwoordigden er de Belgische beweging van personen met een handicap.

Via videoconferentie vanuit New York

Wegens Covid-19 werd de Conferentie van Staten die partij zijn (COSP) van 2021 grotendeels via videoconferentie georganiseerd.

Dit leidt tot een vereenvoudigde organisatie en minder verplaatsingen, maar niet tot kwalitatief betere uitwisselingen. Uiteraard kunnen meer mensen de debatten ‘online’ volgen, maar voor het overgrote deel blijven het officiële verklaringen. Interacties naast de zittingen, zoals tijdens een COSP met fysieke aanwezigheid, zijn niet mogelijk.

 .

Personen met een handicap na Covid-19

De COSP 14 spitste zich toe op de lessen van de pandemie en op de periode na Covid-19 voor personen met een handicap.

  • Algemeen thema: iets beters opbouwen. Antwoord op Covid-19, voorzien in de behoeften, de rechten realiseren en de sociaal-economische gevolgen voor personen met een handicap in aanmerking nemen
  • Subthema 1: de rechten van personen met een handicap in gewapende conflicten en humanitaire noodgevallen beschermen
  • Subthema 2: zelfstandig leven, inclusie in de gemeenschap
  • Subthema 3: recht op onderwijs, uitdagingen van inclusief onderwijs en toegankelijkheid tijdens Covid-19
 .

Raadpleging van het BDF en de NHRPH

Het BDF en de NHRPH werden geraadpleegd tijdens de voorbereiding van de officiële verklaring van België.

Wat het algemene aspect betreft, was het BDF verheugd vast te stellen dat België eindelijk werk maakt van de voorbereiding van plannen in overleg met het maatschappelijk middenveld, te beginnen natuurlijk met de voorbereiding van het federaal plan voor personen met een handicap, maar ook het herstelplan, het armoedebestrijdingsplan, het plan voor duurzame ontwikkeling, …

Voorts benadrukte het BDF het belang van een nieuwe interministeriële conferentie (IMC), een noodzakelijk politiek forum om duidelijkheid en samenhang te brengen in de maatregelen die op elk bestuursniveau van het federale België worden uitgestippeld.

Voor de bescherming van personen met een handicap in humanitaire noodgevallen herinnerde het BDF eraan dat op het vlak van toegang tot zorg niet naar behoren rekening werd gehouden met personen met een handicap in de eerste maanden van de pandemie. Zij werden niet op een toegankelijke manier geïnformeerd over de algemene maatregelen van volksgezondheid. Gelukkig werd gehoor gegeven aan de dringende oproepen van het maatschappelijk middenveld, maar de schade was reëel. Deze lessen moeten worden meegenomen naar de toekomst.

Het BDF benadrukte dat zelfstandig leven en inclusief onderwijs algemene beginselen zijn die moeten worden verwezenlijkt. Hiertoe is een zorgvuldige en gecoördineerde planning absoluut noodzakelijk. Er moet vooruitgang worden geboekt; de systemen die niet inclusief genoeg zijn, moeten worden verbeterd, zonder de positieve resultaten uit het verleden verloren te laten gaan. Het BDF herinnerde eraan dat het van belang is dat de individuele keuze en het ritme van elke persoon hierbij worden gerespecteerd.

Inclusief onderwijs, dat zo vroeg mogelijk in de schoolloopbaan wordt gegeven, is een essentiële basis die een positief effect zal hebben op alle andere domeinen van het leven. Zo zal een 16-jarige die zijn hele schooltijd in het bijzonder onderwijs heeft doorgebracht, zich heel moeilijk kunnen aanpassen wanneer hij in juni te horen krijgt dat hij in september naar een inclusieve klas van het vierde middelbaar onderwijs zal gaan.

Evenzo zal iemand die jarenlang in een instelling heeft gewoond, bijzonder goed moeten worden begeleid om met succes zelfstandig te gaan wonen.

 .

Verklaring van België

De officiële verklaring van België werd op woensdag 16 juni voorgelezen door Minister Karine Lalieux. Wegens tijdsgebrek werd het geel gemarkeerde gedeelte niet door de minister uitgesproken. De gehele tekst is de officiële verklaring van België en zal als zodanig door de Verenigde Naties worden overgenomen.

België bevestigde nogmaals het recht op gezondheid en toegang tot zorg voor iedereen. Tevens benadrukte het de cruciale rol van de organisaties voor personen met een handicap en de bestaande adviesraden in de gezondheidscrisis.

Tot slot benadrukte België het belang van planning en overleg om ‘uit te crisis te geraken’ en de sociaal-economische gevolgen voor personen met een handicap te beperken.

 .