Ga naar de inhoud

Tussentijdse evaluatie

In 2011 diende België zijn eerste periodieke verslag over de uitvoering van het Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap in bij de VN. Op basis daarvan bezorgde het Comité voor de rechten van personen met een handicap België op 3 oktober 2014 een reeks aanbevelingen.

In 2019 of 2020 moet België zijn tweede officieel verslag indienen over de wijze waarop ons land de aanbevelingen van het Comité voor de rechten van personen met een handicap heeft vertaald naar concrete acties.

Het Belgian Disability Forum vzw (BDF) vond het belangrijk om tussen de eerste reeks aanbevelingen en het tweede periodieke verslag van België, gepland voor augustus 2019, een “tussentijdse” evaluatie uit te voeren.

Brief naar elke minister

De aanpak van het BDF bestond erin elke minister van de verschillende entiteiten (federaal, gewesten en gemeenschappen) aan te schrijven.

 

 

In deze brief

  • werd nogmaals gewezen op de UNCRPD-context
  • werd verduidelijkt welke aanbevelingen relevant zijn voor de bevoegdheden van de betrokken minister
  • werd benadrukt dat de personen met een handicap en de organisaties die hen vertegenwoordigen inspraak moeten hebben bij de beslissingsprocessen die op hen betrekking hebben
  • werd gevraagd welke concrete maatregelen de minister had genomen of gepland om de aanbevelingen ten uitvoer te brengen

Antwoorden globaal teleurstellend

Het BDF verstuurde 57 brieven maar ontving slechts 13 antwoorden voor alle beleidsniveaus samen. Deze antwoorden verschilden onderling sterk in termen van inhoud en relevantie. Een aantal ervan bleken zeer nuttig.

Globaal genomen was het resultaat echter teleurstellend: hoewel het verdrag door de Belgische Staat werd geratificeerd namens alle entiteiten die samen het federale België vormen, worden de beginselen ervan nog veel te weinig in acht genomen.

Analyse

Tijdens een vergadering op 29 juni 2017 analyseerden de organisaties die lid zijn van het BDF de inhoud van de ontvangen antwoorden. Dit resulteerde in een synthese met vijf hoofdlijnen :

  • Adviesraden en statistieken
  • Toegankelijkheid
  • Justitie
  • Onderwijs, Arbeid-Tewerkstelling, en Levensstandaard en Sociale Bescherming
  • Eerbiediging van de woning en het gezinsleven, en Autonomie en inclusie

Opvolging van de interpellaties - UNCRPD (10/08/2017)

Berichtgeving

Op basis van de synthese werd een communicatie op gang gebracht over de uitvoering van het UNCRPD en over de concrete levenssituatie van de personen met een handicap.

Dit gebeurde met name via: