Ga naar de inhoud

IVRK: Verslag

Het Internationaal Verdrag inzake de rechten van het kind (IVRK) voorziet in een internationaal monitoringsysteem. De vzw Belgian Disability Forum (BDF) speelt een actieve rol in dit systeem dat kan bijdragen tot de verbetering van de leefomstandigheden van kinderen met een handicap.

Het internationaal controlesysteem

In het kader van het internationale monitoringsysteem is het Comité voor de rechten van het kind (CRC voor “Committee on the Rights of the Child”) opgericht. Het bestaat uit 18 onafhankelijke deskundigen die zijn verkozen tijdens een vergadering van de Staten die Partij zijn bij het IVRK. Pagina OHCR-CRC (in het Engels)

De Staten die Partij zijn bij het IVRK moeten aan het CRC verslag uitbrengen over hun vorderingen bij de uitvoering van het IVRK: over hun voortgang met betrekking tot het nakomen van hun verplichtingen en over de vorderingen die kinderen maken wat betreft het genieten van deze rechten.

De verslagen moeten worden ingediend volgens een tijdschema dat op voorhand door het CRC wordt medegedeeld.

België heeft de eerste verslagen waarom het CRC had verzocht, ingediend op 06/09/1994, 15/08/2005 en 16/11/2009. Ons land heeft ook het tweede periodieke verslag van 25/10/2001 en het derde periodieke verslag van 4/12/2009 ingediend. 

Na elk nationaal verslag hebben de middenveldorganisaties de mogelijkheid om aanvullende informatie aan het CRC te verstrekken. Deze worden algemeen “alternatieve verslagen” genoemd.

Op basis van het nationaal verslag en de alternatieve verslagen van het middenveld bezorgt het CRC een vragenlijst (List of issues) aan de betrokken Staat die Partij is. Deze Staat wordt vervolgens uitgenodigd voor een zitting in het kader van de “constructieve dialoog”. Deze is openbaar. Tijdens deze sessie wordt het verslag van de Staat besproken met de experten van het CRC. De “List of issues” dient als rode draad tijdens deze dialoog.

Na de constructieve dialoog stelt het CRC een verslag op getiteld “list of observations”. Dit zijn aanbevelingen aan de Staat die Partij is om deze bij de tenuitvoerlegging van het IVRK te begeleiden.

 

Onderzoek van België door het Comité van de rechten van het kind (2019)

Het derde periodieke verslag, CRC/C/BEL 5-6, werd eind 2017 door België aan het CRC overgemaakt en op de website van de Verenigde Naties gepubliceerd op 16/03/2018. CIDE-Rapport-BE-5-6 (in het Frans)

Van april tot juni 2018 coördineerde het BDF het “standpunt van de verenigingen die personen met een handicap vertegenwoordigen” en legde dit voor aan het CRC: CIDE-Rapport-BE-5-6 - Commentaires-BDF (in het Frans)

Tijdens zijn 80ste zitting, gepland van 14 januari tot 1 februari 2019, zou het CRC het verslag CRC/C/BEL 5-6 moeten onderzoeken.