Ga naar de inhoud

België en UNCRPD

België heeft getekend!

Al in het begin van 2003 was een van de eerste 'Belgische' missies van het BDF het ingang doen vinden van de geest van het Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap (UNCRPD) bij de actoren op het domein van de handicap zelf: de verenigingen die lid zijn van het BDF en de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap. Mede dankzij de invloed van de hele sector stond België op 30 maart 2007 op de hoofdzetel van de VN in New York voor de officiële ondertekening van het Verdrag.  

Bij die gelegenheid behoorden ook Pierre Gyselinck, voorzitter van het BDF, en Gisèle Marlière, ondervoorzitster van de NHRPH, tot de Belgische delegatie. Dat was een belangrijk signaal: het is België menens met de toepassing van de principes van het Verdrag.

Betekenis

Het ondertekenen van de tekst van het UNCRPD houdt in dat de ondertekenende staat akkoord gaat met de tekst van het Verdrag. Formeel is dat een belangrijke stap. De concrete invoering ervan begint pas met de ratificering.

 

België ratificeert!

Op 2 juli 2009 ratificeerde België officieel het Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap en het bijbehorende 'facultatieve protocol'.

Voor de Belgische gehandicaptenbeweging betekende dat een mijlpaal op het vlak van de erkenning van de rechten van de personen met een handicap.

 

Ratificeren, wat houdt dat in?

Vanaf het ogenblik dat België het Verdrag inzake de Rechten van de Personen met een Handicap ondertekend heeft, is het verplicht alle artikelen ervan te eerbiedigen. Dat betekent in de praktijk dat België al zijn wetgevende teksten (wetten, decreten, reglementen, toepassingsbesluiten, enz.) met het Verdrag in overeenstemming moet brengen.

Zo zal ook elke nieuwe wetgevende tekst in overeenstemming moeten zijn met de inhoud van het Verdrag. De filosofie van het Verdrag zal dus diep doorsijpelen in de Belgische wetgeving.

 

Facultatief protocol

België ondertekende ook het facultatieve protocol van het UNCRPD.

Door te tekenen geeft België het Comité voor de rechten van de personen met een handicap de toestemming om verzoekschriften te ontvangen van particulieren of groepen van particulieren in verband met het niet naleven van die rechten. Om een beroep te kunnen doen op dit rechtsmiddel moet de persoon of de groep van personen eerst alle nationale rechtsmiddelen uitgeput hebben.

 

Vervolg: de toepassingsprocedure en de regelmatige controlefasen

De tekst van het Verdrag ondertekenen en nadien ratificeren waren belangrijke fasen. Hiermee heeft België aangetoond in te stemmen met de beginselen van het Verdrag en deze, in de toekomst, te willen toepassen in zijn wet- en reglementaire teksten.

België past het Verdrag sinds 2009 concreet toe ten behoeve van alle personen met een handicap, in alle domeinen en op alle overheidsniveaus.

Deze toepassing wordt overigens regelmatig beoordeeld door het VN-Expertencomité dat aanbevelingen formuleert.

 .