Ga naar de inhoud

Verslag CEDAW

Het Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen voorziet in een internationaal controlesysteem. Het Belgian Disability Forum vzw (BDF) heeft in samenwerking met de verschillende adviesraden een bijdrage geleverd door een voorstel van een vragenlijst op te stellen.

 

Onderzoek van België door het CEDAW (2019)

CEDAW zal de lijst met vragen die België heeft ingediend tijdens zijn 76e zitting van 11 november tot 15 november 2019 in overweging nemen voor de voorbereiding van zijn 8e periodieke rapport.

Het BDF heeft in samenwerking met de verschillende adviesraden een vragenlijst opgesteld en in oktober 2019 ingediend.

 

Het internationaal controlesysteem

Volgens het internationaal controlesysteem moeten de Staten die partij zijn om de vier jaar een verslag voorleggen aan het Comité inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen (CEDAW). In dit verslag moeten de maatregelen worden uitgelegd die de Staat die partij is heeft genomen om zijn verplichtingen die voortvloeien uit het Verdrag te kunnen nakomen.

Het CEDAW baseert zich op dit verslag en op de alternatieve verslagen, onder andere afkomstig van het maatschappelijk middenveld, om voorstellen van algemene aard en/of aanbevelingen voor de Staat die partij is te publiceren.

 

Onderzoek van België door het CEDAW (2014)

Het CEDAW heeft het 7de verslag van België onderzocht tijdens zijn 59ste zitting van 20 oktober tot 7 november 2014.

Link naar het 7de Belgisch verslag van 25 juli 2012:

Tijdens dezelfde zitting heeft het CEDAW ook rekening gehouden met het alternatief verslag van het BDF, opgesteld in samenwerking met de verschillende adviesraden en neergelegd in januari 2014.

 

Opmerkingen en aanbevelingen van het CEDAW voor België (2014)

Het CEDAW heeft zijn eindopmerkingen en zijn aanbevelingen op 14 november 2014 kenbaar gemaakt.

Link naar de eindopmerkingen van het Comité:

 .