Belgian Disability Forum

Adviesraad voor Gezondheids- en Welzijnszorg (AGW)

De Raad telt twee Commissies:

  1. de Commissie voor Gezondheidszorg;
  2. de Commissie voor Welzijnszorg.

De Commissie voor Welzijnszorg is zelf onderverdeeld in vier afdelingen, waaronder de afdeling instellingen en diensten voor personen met een handicap.

 

Bevoegdheidsniveau

Materies waarvoor de overheid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd is, namelijk de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC).

 

Samenstelling

De Commissie voor Welzijnszorg, afdeling instellingen en diensten voor personen met een handicap, is samengesteld uit effectieve en plaatsvervangende leden die de inrichtende machten, het personeel en de gebruikers alsook deskundigen vertegenwoordigen.

Ze telt 13 effectieve leden en 13 plaatsvervangende leden, respectievelijk onderverdeeld als volgt:

  1. 3 vertegenwoordigers van de inrichtende machten van de centra en diensten;
  2. 3 vertegenwoordigers van het personeel;
  3. 4 vertegenwoordigers van de gebruikers;
  4. 3 bijzonder bekwame personen die niet behoren tot categorieën 1. tot 3..
 

Doelstellingen

Elke afdeling heeft de opdracht adviezen te verstrekken over aangelegenheden die de sector aanbelangen, ofwel op eigen initiatief, ofwel op verzoek van de bevoegde leden van het Verenigd College.

Deze adviesbevoegdheid reikt verder dan het gewoon onderzoek van voorstellen of ontwerpen, aangezien de afdeling vrij is om intern debatten te voeren over kwesties waarvoor ze bevoegd is.

De bureaus kunnen eveneens, op eigen initiatief of op verzoek van het Verenigd College, adviezen uitbrengen over elke aangelegenheid die tot de bevoegdheid van meerdere afdelingen behoort.

 

Welk partnerschap ?

Het BDF raadpleegt de AGW - Commissie voor Welzijnszorg vooraleer het een standpunt inneemt op Europees niveau over onderwerpen waarvoor de FGC op gewestelijk niveau bevoegd is. Dit was het geval in 2010 voor de volgende dossiers:

  • Deelname van personen met een handicap aan het maatschappelijk leven
  • Europese strategie 2020
 

Contactgegevens

Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

183, Louizalaan
1050 Brussel
Tel. : 02 502 60 01
e-mail : contactccc@ccc.irisnet.be

http://www.ccc-ggc.irisnet.be/nl/maak-kennis-met-de-ggc/adviesraad?set_language=nl

 

Contactpersoon

Mevrouw Catherine Doetsch, Voorzitster

 .