Ga naar de inhoud
Belgian Disability Forum

VN-Comité, een nieuwe aanbeveling (2017)

 

In juli 2017 heeft het VN-Comité voor het wegwerken van de discriminatie ten aanzien van vrouwen Aanbeveling 35 goedgekeurd: http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/GC/35&Lang=en

Deze aanbeveling bevat een groot aantal bepalingen die rechtstreeks en in het bijzonder betrekking hebben op vrouwen en jonge meisjes met een handicap: zij stelt het volgende aan de kaak

  • de medische behandelingen toegepast bij vrouwen en jonge meisjes met een handicap zonder enige vorm van toestemming, bijvoorbeeld gedwongen sterilisaties;
  • de vormen van voogdij en van het ontnemen van de rechtsbekwaamheid.

Het Comité vraagt ook dat de Staten mechanismen ter bescherming van vrouwen en jonge meisjes met een handicap uitwerken, met inbegrip van het afschaffen van de hindernissen in verband met communicatie, en voor hen nuttige informatie op het vlak van het eerbiedigen van hun rechten en van hun bestaansmiddelen verspreiden.