Ga naar de inhoud
Belgian Disability Forum

Europese handicapkaart

 

Europese handicapkaart

Toegankelijkheid van een plaats, aanpassingen voorzien voor personen met een handicap, voorwaarden voor het gebruik van goederen en diensten … zijn vaak een raadsel voor personen met een handicap die ergens naartoe willen gaan. En het komt heel vaak voor dat wanneer de persoon ter plaatse aankomt, hij ontdekt dat hij geen toegang zal hebben tot het bestaande aanbod voor het groot publiek. En indien er een aanbod is waarbij rekening werd gehouden met allerlei behoeften, is het niet noodzakelijk bekend en, in geval van twijfel, zal de persoon het niet erop wagen zich te verplaatsen. De toegang tot informatie is dus ook een echte uitdaging.

 

De realiteit

De Europese parkeerkaart is thans het enig middel waarmee de erkenning van de handicap kan worden bewezen. Ze kan dus vaak gebruikt worden niet enkel - en onterecht, bij gebrek aan iets beters - voor de voorbehouden parkeerplaatsen, maar ook om verminderde tarieven voor het museum of het zwembad te bekomen, gereserveerde plaatsen in het theater, enz.

 

Het probleem ?

Wanneer u uw kaart achter de voorruit heeft gelegd, kan u ze niet tonen aan het loket van de bioscoop, bijvoorbeeld! En indien u ze meeneemt, zou het best kunnen dat u wordt beboet of dat uw wagen wordt weggetakeld.

 

DE Belgische oplossing …

Het BDF heeft een project van mobiliteitskaart in 2009 op gang gebracht, dat op 3 essentiële principes berust: erkenning van de persoon met een handicap door het land van oorsprong, wederzijdse erkenning tussen de landen van de Unie zonder bijkomende controle, toekenning van compensaties voor de niet-inwoners onder dezelfde voorwaarden als voor de inwoners. Voor meer uitleg: http://bdf.belgium.be/resource/static/files/pdf/2009-02-11-carte-reconnaissance-note-bdf-nl.pdf

 

… die werd overgenomen door Europa !

Het Belgisch project heeft zijn weg gevonden in de Europese wandelgangen, heeft de volle steun van het EDF gekregen en werd uiteindelijk door de Europese Commissie aanvaard, zodat het zelfs één van de voornaamste pijlers van haar toegankelijkheidsplan voor de komende jaren is geworden.

De Commissie heeft aldus een projectoproep in juli 2015 gedaan bij de 17 landen die potentiële kandidaten waren voor het gebruik van de kaart op het gebied van vrijetijdsbesteding, cultuur en sport. Uiteindelijk hebben 8 landen een kandidatuur ingediend, die werd aangenomen. Deze landen zijn: België, Cyprus, Estland, Finland, Italië, Malta, Roemenië en Slovenië. Een Europese financiering wordt hen toegekend om namelijk de kaart aan te maken, een netwerk van operatoren op te zetten, een nationale website met informatie voor de operatoren en de gebruikers te creëren en om een sensibiliseringscampagne te voeren. Het tijdschema is nogal krap aangezien de kaart op 31 maart 2017 in werking moet treden.

Concreet zal, op termijn, een Belgische persoon met een handicap die naar Rome gaat de Romeinse historische sites kunnen bezoeken onder dezelfde voorwaarden als een Italiaanse burger. Evenzo zal een Fin die zich aanbiedt bij een federaal museum in Brussel, kunnen genieten van een verminderd tarief en een geleid bezoek aangepast aan zijn behoeften.

Voor België zal een stuurgroep samengesteld uit vertegenwoordigers van de FOD Sociale Zekerheid, van de AVIQ, van het VAPH, van PHARE en van de DPB het project uitwerken, en ervoor zorgen dat de adviesraden, indien ze bestaan, worden betrokken bij de strategische fasen van de concrete uitvoering.

Het BDF zal regelmatig verslag uitbrengen over de voortgang van het project. Wordt dus vervolgd ….

 

Een verdere stap op weg (10/10/2016)

Op maandag 10/10/2016 hebben de federale regering en de regeringen van de deelstaten het Protocol van overeenkomst getekend. Nu kan de “Europese Handicapkaart” (European Disability Card) echt worden ingevoerd: tegen het einde van de eerste semester van 2017 al, als de timing wordt gerespecteerd.