Ga naar de inhoud
Belgian Disability Forum

Sitemap

 • Onthaal : Voor zijn acties vertrekt het Belgian Disability Forum vzw (BDF) van de principes van het VN-verdrag inzake de rechten van de personen met een handicap. Het BDF vraagt dat er bij iedere beleidsbeslissing rekening wordt gehouden met de rechten van de personen met een handicap.
 • BDF vzw : Het Belgian Disability Forum (BDF) verenigt 17 Belgische verenigingen die personen met een handicap vertegenwoordigen. Het BDF vertegenwoordigt de Belgische personen met een handicap op Europees en supranationaal niveau
  • Doelstellingen : Het Belgian Disability Forum (BDF) heeft als doel het bevorderen van de rechten van personen met een handicap op het niveau van de Europese instellingen:
   • Informeren : Informatieverspreiding staat centraal in onze maatschappij. Om zijn rol van vertegenwoordiger van de Belgische personen met een handicap op de internationale scène te vervullen ontvangt, verwerkt en verspreidt het Belgian Disability Forum (BDF) grote hoeveelheden informatie
   • Vertegenwoordiging : Het BDF heeft als voornaamste taak het vertegenwoordigen van de Belgische gehandicaptenbeweging binnen het European Disability Forum (EDF)
  • Leden : Het Belgian Disability Forum (BDF) is een vzw waarvan de leden verenigingen zijn die personen met een handicap vertegenwoordigen. Het BDF telt momenteel 17 leden:
  • Lid worden
  • Structuur
 • Thema's : Het Belgian Disability Forum (BDF) volgt heel wat dossiers van nabij. Voor 2016 besloot de Algemene Vergadering van het BDF voorrang te geven aan de volgende thema's: Mensenrechten van personen met een handicap, Gelijke kansen, Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie, Europese kaart mobiliteit
  • Mensenrechten
   • UNCRPD : Op 13 december 2006 nam de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (VN) de tekst van het Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap (UNCRPD) aan
    • UNCRPD: de tekst : De tekst van het Verdrag inzake de Rechten van de Personen met een Handicap (UNCRPD) telst 50 artikelen, die zijn ingedeeld als volgt:
    • België en UNCRPD : Op 2 juli 2009 ratificeerde België officieel het Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap en het bijbehorende 'facultatieve protocol'.
     • Toepassing/opvolging
     • Periodiek verslag : In juli 2011 heeft België zijn eerste periodiek verslag aan het Comité voor de rechten van de personen met een handicap (art. 32 van de UNCRPD) bezorgd. In dit verslag moest België uitleggen hoe het het verdrag heeft toegepast.
     • BDF Alternatief verslag : Op 20 februari 2014 aanstaande zal het Belgian Disability Forum vzw (BDF) officieel zijn alternatief verslag overhandigen aan het Expertencomité van het VN-verdrag inzake de rechten van de personen met een handicap...
     • VN-aanbevelingen
     • Halfweg
    • Europa en UNCRPD : Op 30/07/2007 ondertekende de Europese Unie het Verdrag inzake de Rechten van de Personen met een Handicap (UNCRPD). Het was voor het eerst dat de EU een VN-verdrag tekende.
   • SDG's : De doelstellingen voor duurzame ontwikkeling zijn een geheel van 17 doelstellingen die in september 2015 vastgelegd en aangenomen werden door de lidstaten van de Verenigde Naties (VN). Tussen 2016 en 2030 zullen 193 Staten actieplannen moeten uitwerken met het oog op een wereldwijde duurzame ontwikkeling. Het algemene doel bestaat er dus in de welvaart te bevorderen en tevens de planeet te beschermen. Het Belgian Disability Forum vzw (BDF) volgt dit proces op de voet.
    • SDG's: de tekst : De doelstellingen voor duurzame ontwikkeling zijn niet zomaar een tekst, het zijn 17 doelstellingen die België beloofd heeft te bereiken:
    • Rapport SDG's : De Staten volgen de uitvoering van de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling vrijwillig op. Zij beslissen zelf of zij een vrijwillig rapport voorstellen op de vergadering van de Staten.
   • UPO : Het Universeel Periodiek Onderzoek (UPO) werd ingevoerd bij de Resolutie 60/251 van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Deze Resolutie, die op 15 maart 2006 werd goedgekeurd, lag aan de basis van de oprichting van de Raad voor de rechten van de mens.
    • UPO : de tekst : Het Universeel Periodiek Onderzoek (UPO) is niet eigenlijk een tekst. Het gaat om een proces waarbij de lidstaat verslagen moet opmaken, het maatschappelijk middenveld  alternatieve verslagen en het Comité voor de rechten van de mens aanbevelingen.
    • UPO-verslag : In juni 2015 heeft het BDF, in samenwerking met de verschillende adviesorganen, een alternatief verslag voor de VN-deskundigen opgemaakt en gecoördineerd.
   • IVBPR : Het Internationaal Verdrag inzake de burgerrechten en politieke rechten (IVBPR) werd op 16 december 1966 door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties goedgekeurd. Na de bekrachtiging ervan door 35 Staten trad het Verdrag in versie II in werking op 23 maart 1976.
    • IVBPR: De tekst : Het Internationaal Verdrag inzake de burgerrechten en politieke rechten (IVBPR) bevat 6 delen en 53 artikelen. Het waarborgt het gelijke recht van mannen en vrouwen om alle burgerrechten en politieke rechten te genieten die in het IVBPR vermeld staan.
    • Verslag IVBPR : Het Internationaal Verdrag (IVBPR) voorziet in een internationaal controlesysteem. Het Belgian Disability Forum vzw (BDF) speelt een actieve rol in dit systeem, dat ertoe kan bijdragen dat de levensomstandigheden van personen met een handicap worden verbeterd.
   • IVESCR
    • IVESCR : de tekst
    • Verslag IVESCR : Het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten (IVESCR) voorziet in een internationaal controlesysteem. Het Belgian Disability Forum vzw (BDF) heeft een actieve rol in dit systeem, die de levensomstandigheden van personen met een handicap kan verbeteren.
   • CAT
    • CAT : de tekst
    • CAT-verslag : Het Verdrag tegen foltering voorziet in een internationaal controlesysteem. Het Belgian Disability Forum vzw (BDF) heeft een actieve rol in dit systeem, die de levensomstandigheden en de behandeling van personen met een handicap ten opzichte van het gerecht in zijn verschillende aspecten kan verbeteren.
   • CEDAW
    • CEDAW: de tekst
    • Verslag CEDAW : Het Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen voorziet in een internationaal controlesysteem. Het Belgian Disability Forum vzw (BDF) heeft een actieve rol in dit systeem, die de levensomstandigheden van (jonge) vrouwen met een handicap kan verbeteren.
   • RvE - HESH : Het Europees Sociaal Handvest is een overeenkomst die op 18 oktober 1961 goedgekeurd werd door de Raad van Europa (RvE). Het beoogt een verbetering van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, en werd herzien in 1996. Sindsdien heet het “herzien Europees Sociaal Handvest”.
    • HESH: de tekst
    • HESH : Verslag : De vzw Belgian Disability Forum (BDF) heeft het Europees Comité voor Sociale Rechten (ECSR) de volgende opmerkingen over de uitvoering van het Europees Sociaal Handvest bezorgd:
    • Collectieve klacht : Een aanvullend protocol bij het Herziene Europees Sociaal Handvest voorziet in de mogelijkheid een collectieve klacht in te dienen. Een collectieve klacht is een rechtsmiddel bij het ECSR tegen een schending van het Handvest. België heeft dit protocol ondertekend.
  • Gelijke kansen : Om zijn 10-jarig bestaan te vieren, startte het European Disability Forum (EDF) in 2006 een petitie met de vraag dat de Europese Unie een wetgeving zou uitvaardigen tegen elke vorm van discriminatie tegenover personen met een handicap, en zou verzekeren dat meer dan 50 miljoen burgers met een handicap volledig geïntegreerd zouden worden in de Europese maatschappij. Deze petitie leverde 1 300 000 handtekeningen op!
   • 3/12: Dag van de PmH : De Belgian Disability Forum (BDF) wil de 03/12-button bekend maken bij de Europese top van de sector van de handicap.
  • Mobiliteit : Het vrije verkeer van personen en goederen is een van de fundamenten van de Europese constructie.
 • Publicaties
 • Partners : Voor het Belgian Disability Forum (BDF) is networking een absolute must. Gaandeweg breidt het netwerk zich uit, nemen de partners toe en verdiept de samenwerking zich. Informele contacten worden structureel. In dit luik stellen we de belangrijkste partners van het BDF kort voor
  • Europa : EDF : EDF bestaat 20 jaar
  • België : Het federale België evolueerde naar een structuur met een federaal niveau, drie Gewesten en drie gemeenschappen. Op elk niveau bestaat er potentieel een orgaan dat de personen met een handicap vertegenwoordigt:
   • NHRPH : Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap
   • CCBFPH : Conseil Consultatif Bruxelloise Francophone de l'aide aux personnes et de la santé - Section personne handicapée
   • AGW : Adviesraad voor Gezondheids- en Welzijnszorg
   • CWPH : Commission Wallonne des Personnes Handicapées
 • Newsletter
  • 2017
  • 2016
   • Directo 12/10/2016 : Op maandag 10/10/2016 hebben de federale regering en de regeringen van de deelstaten het Protocol van overeenkomst getekend. Nu kan de “Europese Handicapkaart” (European Disability card) echt worden ingevoerd. Het Belgian Disability Forum vzw (BDF) is blij dat de kaart nu eindelijk kan worden gelanceerd: tegen het einde van de eerste semester van 2017 al, als de timing wordt gerespecteerd.
   • Directo 02/06/2016
   • Directo 12/05/2016 : België heeft het herzien Europees Sociaal Handvest (het Handvest) van de Raad van Europa ondertekend en geratificeerd. Op 29/02/2016 hebben het Belgian Disability Forum vzw (BDF) en de federale en regionale adviesraden voor personen met een handicap (adviesraden) hun commentaar over de uitvoering van het Handvest bezorgd aan het Europees Comité voor sociale rechten (ECSR).
   • Directo 04/04/2016 : Op 2 december 2015 diende de Europese Commissie een voorstel in voor een richtlijn betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de toegankelijkheidseisen voor producten en diensten (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A52015SC0265
   • Directo 07/04/2016 : Naar aanleiding van zijn bezoek van een week in België in september 2015, waarbij hij de vzw Belgian Disability Forum (BDF) had ontmoet, heeft Nils Muižnieks, de Commissaris voor de rechten van de mens van de Raad van Europa de Belgische regeringen een verslag zonder toegevingen bezorgd.
   • Directo 17/03/2016 : Na de brief verzonden in november 2015 door het European Disability Forum (EDF) naar het European Aviation Security Agency (EASA) heeft dit agentschap het begrip veiligheidsassistent verwijderd uit zijn Oriëntatiedocument (Guidance Material) 2016/004/R. Het EDF heeft bekomen dat personen met een handicap totaal zelfstandig het vliegtuig kunnen nemen.
  • 2015
   • Directo 17/12/2015 : In het kader van het Universeel periodiek onderzoek (UPR) gaf Thérèse Kempeneers tijdens de pre-sessie van UPR info van 15 december in Genève een presentatie in naam van het Belgian Disability Forum vzw.
   • Directo 04/12/2015 : Op woensdag 2 december 2015 heeft de Europese Commissie haar ontwerp van « Europese toegankelijkheidswetgeving » gepubliceerd in de vorm van een ontwerp van richtlijn. Het Belgian Disability Forum vzw (BDF) verheugt zich over deze concrete vooruitgang in een dossier dat hem na aan het hart ligt..
   • Directo 18/09/2015 : Op maandag 14 september 2015 heeft het Belgian Disability Forum vzw (BDF) de Commissaris voor de mensenrechten van de Raad van Europa Nils Muiznieks ontmoet.
   • Directo 30/06/2015 : Op dinsdag 30 juni 2015 organiseerde Marek Plura, Pools lid van het Europese Parlement, een seminarie: «Naar een Europa zonder grenzen. De Europese handicapkaart». De «Mobiliteitskaart», zoals bedacht door het Belgian Disability Forum vzw (BDF), stond centraal in de discussie.
   • Directo 22/06/2015 : Op 20 juni 2015 heeft het Belgian Disability Forum vzw (BDF) de vragenlijst over sociale bescherming van personen met een handicap beantwoord. De Speciale Verslaggever van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap had die aan het maatschappelijk middenveld bezorgd in het kader van de opvolging van het VN-verdrag inzake de rechten van de personen met een handicap.
   • Directo 15/06/2015 : Op 15 april 2015 organiseerde het VN-Comité voor de rechten van de personen met een handicap in Genève een debatdag over het recht op onderwijs. Het BDF leverde zelf ook een schriftelijke bijdrage.
   • Directo 23/04/2015 : Op 20 april 2015 zaten het European Disability Forum (EDF) en het Belgian Disability Forum vzw (BDF) met Commissaris Marianne Thyssen samen om te praten over de Europese verantwoordelijkheden ten aanzien van personen met een handicap.
   • Directo 24/03/2015 : Op 17 maart 2015 heeft het European Disability Forum (EDF) zijn alternatief verslag over de invoering van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (UNCRPD) in Europa voorgelegd aan het VN-Comité inzake de rechten van personen met een handicap.
   • Directo 27/02/2015
   • Directo 19/01/2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012
   • Directo 22-02-2012 : Het EDF nodigt u uit voor een drink in het Europees Parlement ter gelegenheid van de voorstelling van zijn Freedom Guide!
   • Directo 10-02-2012 : VFG wil op korte termijn zijn team versterken met een geëngageerde ondersteunende stafmedewerker (halftijds, m/v).
  • 2011
   • Directo 14-12-2011 : Al vele jaren klagen de ouderverenigingen het gebrek aan oplossingen aan qua opvang en begeleiding van hun (intussen volwassen) zwaar hulpbehoevende kinderen. Zij vragen met aandrang aan de Belgische gezagsdragers hun engagementen na te komen, zoals die vastgelegd werden in het kader van de internationale akkoorden.
   • Directo 08-12-2011 : Het Belgian Disability Forum (BDF) heeft de beleidsverklaring van de nieuwe federale regering een eerste keer doorgenomen. Bij de aangekondigde maatregelen staat ook een project dat "handypass" heet.
   • Directo 30-11-2011
   • Directo 19-11-2011 : Op de button staat enkel de datum: gemakkelijk herkenbaar en mysterieus genoeg om vragen op te roepen en een gesprek te beginnen.
   • Directo 18-10-2011 : In het kader van de campagne Freedom of movement heeft het European Disability Forum (EDF) een enquête gelanceerd voor personen met een handicap. Het EDF wil zo nagaan hoe het momenteel staat met het vrije verkeer van personen met een handicap, en dat voor alle landen van de Europese Unie.
   • Directo 19-09-2011 : De Conferentie van de Staten-Partijen van het VN-verdrag inzake de rechten van de personen met een handicap (UNCRPD) liep van 7 tot 9 september 2011 in New York. Het Belgian Disability Forum vzw (BDF) en de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) waren er vertegenwoordigd, de eerste door de Voorzitter en de tweede door de Ondervoorzitster.
   • Directo 15-09-2011 : 1 Europeaan op 5 kampt met problemen die te maken hebben met ouderdom, handicap of beperkte mobiliteit. Steeds meer mensen zullen in de toekomst nood hebben aan een toegankelijke omgeving. Iedereen volgens zijn of haar behoeften toegang bieden tot openbare ruimtes, diensten en technologieën is een echte maatschappelijke uitdaging geworden.
   • Directo 13-06-2011 : Op 27 april 2011 organiseerde Horizon 2000 in Marcinelles een infodag over de reglementeringen rond personen met een handicap en de strijd tegen vooroordelen rond personen met een handicap.
   • Directo 15-04-2011 : De Europese Commissie heeft in 2010 een visieplan voor het nieuwe decennium aangenomen. Het plan heeft 3 krachtlijnen: een intelligente groei, een duurzame groei en een inclusieve groei. Het Belgian Disability Forum vzw (BDF) volgt dit dossier heel aandachtig en drukt de wens uit dat dat de vertegenwoordigende organisaties van de personen met een handicap bij het lopende proces worden betrokken.
   • Directo nr. 61 : Sinds 1999 kent het Europees Hof voor de Rechten van de Mens een uitzonderlijk succes: het aantal gevallen dat onderworpen wordt, is sterk toegenomen. Veel van deze zaken blijken niet ontvankelijk te zijn. Thans wordt het Hof geconfronteerd met meer dan 120.000 achterstallige dossiers. Onder de mogelijke oplossingen is een voorstel dat indruist tegen de rechtvaardigheid.
   • Directo nr. 60 : Op 23 december 2010 heeft de Europese Unie (EU) formeel het Verdrag van de Verenigde Naties geratificeerd. Het Belgian Disability Forum (BDF) is verheugd over die belangrijke gebeurtenis die de levensomstandigheden van iedere persoon met een handicap in Europa kan verbeteren.
   • Directo nr. 59 : Het Belgian Disability Forum (BDF) wenst u en allen die u dierbaar zijn het allerbeste voor het nieuwe jaar!
  • 2010
   • Directo nr. 58 : Het BDF vertegenwoordigt de personen met een handicap van België op Europees niveau: Thérèse Kempeneers, ondervoorzitter van het BDF gaf een toespraak om de recht van alle personen met een handicap aan mobiliteit op de hele Europse grondgebied.
   • Directo nr. 57 : Op 21 november 2010 kwam de Raad van Bestuur van het European Disability Forum (EDF) samen te Brussel
   • Directo nr. 56 : Al jaren wenste het BDF zijn intrede op het Internet te doen. Dit communicatiemiddel kon immers van groot belang zijn bij zijn bewustmakingsopdracht.
   • Directo nr. 54 : België heeft het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap geratificeerd. Tegen 1 augustus 2011 moet België zijn eerste verslag aan het Comité van de Mensenrechten in Geneve afleveren. Het BDF heeft besloten het verslag van het maatschappelijk middenveld zelf op te stellen
 • Beter inzicht in de EU : De vzw Belgian Disability Forum (BDF) werd opgericht door Belgische organisaties voor personen met een handicap om de ontwikkelingen van het Europees beleid op te volgen. Deze afdeling geeft u een algemeen beknopt overzicht van de Europese instellingen, hun werking en de draagwijdte van hun verordenende teksten.
  • De EU-Commissie : De Europese Commissie is de motor van het Europese institutionele systeem: ze waakt over het naleven van de Europese verdragen, stelt maatregelen voor en voert die uit om het gemeenschappelijke beleid verder uit te werken.
  • Structurele fondsen
 • Members only : Welkom in de 'vipruimte' van de website van het Belgian Disability Forum vzw (BDF)
 • Contact
 • Site Map