skip to content
Belgian Disability Forum

European accessibility Act

 

Ascertainment

Economic operators now have to comply with different and often contradictory national accessibility requirements, so that they can not benefit from the potential of the internal market.

People with disabilities are often victim of this situation and have to cope with a great inaccessibility with regard to goods and services, for technical and financial reasons. This situation is very disadvantageous to the application of 2 fundamental rights: the right to self-reliance and the right to participate in social life.

 

Purpose

The aim of the European Commission's proposal is to contribute to a better functioning internal market and to remove the obstacles to the free movement of accessible products and services. Link to the proposal of directive: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52015PC0615&from=EN

The directive will contribute to the concrete implementation of the Commission's work program for the year 2015, which aims to make accessibility a catalyst for social inclusion.« The European Commission is committed to equal opportunities for people with disabilities, in full compliance with the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities. This also includes the accessibility of the physical environment, transport, information and communication technology and systems (ICT) and other facilities and services.» Link to COM(2014) 910 final « audit program for 2015 - A new start », available through next link: https://ec.europa.eu/info/strategy/decision-making-process_en

 

 

Context

The proposed directive will define a common definition and application framework for the accessibility requirements applicable to certain products and services for the whole European Union.

Application Area

Voorgestelde richtlijn voorziet in geharmoniseerde eisen inzake toegankelijkheid voor een lijst van producten en diensten en in het gebruik van dezelfde eisen inzake toegankelijkheid, om de verplichte toegankelijkheid inhoudelijk te omschrijven, die reeds bestaat in de wetgeving van de Europese Unie maar zonder definitie (bijvoorbeeld op het gebied van de overheidsopdrachten en van de Structuur- en Investeringsfondsen). 

Eisen inzake toegankelijkheid en vrij verkeer

De voorgestelde richtlijn zal de werking van de interne markt verbeteren door met behulp van geharmoniseerde verplichte toegankelijkheidseisen voor een lijst van producten en diensten belemmeringen weg te nemen, die ontstaan door verschillen in de nationale wetgeving. De lijst is het resultaat van een onderzoek en is gebaseerd op verschillende externe openbare en interne raadplegingen, op de behoeften van het bedrijfsleven en die van personen met een handicap en op een enquête van deskundigen op het gebied van toegankelijkheidswetgeving.

Ze zal de ondernemingen ondersteunen door op het gebied van toegankelijkheid dezelfde functionele toegankelijkheidseisen te hanteren als die welke in EU-wetgeving zijn vastgelegd voor de omzetting van de verplichting tot aankoop/subsidiëring van toegankelijke producten en diensten.

Toepassing in de lidstaten

De richtlijn bepaalt niet uitvoerig hoe een product of een dienst in de praktijk verplicht toegankelijk moet worden doordat ze zouden moeten voldoen aan de  eisen vastgelegd op het gebied van toegankelijkheid. Indien deze situatie verder aanleiding geeft tot belemmeringen op de interne markt, zal de Commissie andere oplossingen voor de toekomt kunnen bedenken om de lidstaten de weg te wijzen, zoals normalisatiemaatregelen of uitvoeringsmaatregen.

Om de correcte uitvoering en handhaving van de toegankelijkheid te waarborgen, maakt de richtlijn gebruik van lichte procedures voor conformiteitsbeoordeling (zelf opgestelde verklaringen) en van bestaande mechanismen voor markttoezicht om te beoordelen of producten aan de toegankelijkheidseisen voldoen. Ook is voorzien in een lichtere procedure om de conformiteit van diensten te controleren.

De datum waarop de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden, wordt bij de richtlijn vastgesteld op uiterlijk twee jaar na de inwerkingtreding ervan.

De richtlijn schrijft voor dat de lidstaten alle maatregelen uitvoeren binnen de zes jaar na de inwerkingtreding ervan.

 

Standpunt van BDF en platform van adviesraden van personen met een handicap

 

Advies van de NHRPH

Advies nr. 2016/05 van de Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap (NHRPH) uitgebracht tijdens de plenaire zitting van 21 maart 2016.

 

Interpellatie van de Belgische Europarlementsleden

 

Interpellatie van de Belgische regeringen